Mustabid Sovet tuzumining O’zbekistondagi qatag’onlik siyosati va uning oqibatlari

XX asr 20-yillarining yarmiga kelib sovetlar mamlakatining hokimiyat boshqaruv idora tizimida ham keskin o’zgarish hollari yuz berdi. Stalin asta-sekinlik bilan o’zining yakka hokimligini butun choralar bilan qaror toptirish harakatida bo’ldi. 20-yillar oxirlarida Stalin tomonidan yangi nazariy qarash sifatida ilgari surilgan «Sotsializm mustakamlanib borgan sari sinfiy dushman qarshiligi ham shunchalik kuchayib boradi» degan g’oya qonuniy hatti-harakatlharning avj olishiga olib keldi. Stalin va uning atrofdagilari mamlakat va partiya hayotiga oid har bir masalada o’z irodasi, hukmini boshqalarga majbur yetib har qanday muolifatchi qarashlarni, ularning tashuvchilarini mahv yetib bordilar. Su tariqa, mamlakatda Lenin tomonidan asos solingan totalitar boshqaruv tizimini Stalin yanada kuchaytirdi. Bu tizimning mohiyati shundaki, unda davlat boshqaruvi markazlashgan va buyruqbozlik harakterida bo’ladi. Ijtimoiy, iqtisodiyot, madaniyat, ma’naviyat sohalhari ustidan qattiq nazorat o’rnatildi. Turli xil tarzda fikr, tafakkur yuritish, muolifatchilik harakatlarida bo’lish qat’iyan man etildi, siyosiy yorqinliklar taqiqlanadi. Ayni chog’da demokratiya buzildi, ilg’or, taraqqiyparvar kuchlar qatag’onlikka maxkum etiladi. Hukmron partiyaning yagona irodasi, o’zboshimchaligi, chegara bilmas zo’ravonligi avjiga mindi. Mamlakatda totalitar tuzumning qaror topishi milliy sovet respublikalari hayotiga ham dahl qilib, ularning butun inon ixtiyorini Ittifoq davlati tasarrufiga bog’lab qo’ydi. Bu O’zbekiston timsolida ham ko’zga yaqqol tashlanadi. Avvalo, respublika hokimiyati, boshqaruvining hamma bo’g’inlari to’liq ravishda SSSR organlariga bo’ysundirildi. Shuningdek, bu yerdagi yagona rahbar tashkilot – O’zbekiston Kompartiyasi ham VKP(b)ning tarkibiy qismi sifatida, ya’ni viloyat bo’limi maqomiga tushirildi. Binobarin, hukmron partiya qabul qiladigan har qanday qaroru farmoyishlar, rahbariy ko’rsatmalar respublika partiya tashkilotlari tomonidan bajarilishi majburiy va shart edi. Stalincha ma’muriy-buyruqbozlik tizimi ko’zga ko’rinarli va ko’zga ko’rinmas ming xil qizil iplar bilan O’zbekistonni o’z domiga kiritib, uning amaldagi rasmiy mustaqilligini ham yo’qqa chiqargan edi. Uning mahalliy rahbariyati respublikaning iqtisodiy, xo’jalik, madaniy-ma’naviy hayotiga oid biror bir masala, muammoni mustaqil tarzda hal etishga haqli, huquqli emas edi.

Mustabid tuzum markazdan O’zbekistonga o’zining ko’p sonli sadoqatli xodimlari, vakillarini rahbariy lavozimlarda ishlashga uzluksiz yuborib turdi. Ular yordamida o’lka hayotida kechayotgan barcha jarayonlar, o’zgarishlardan doimiy xabardor bo’lib, mahalliy kadrlar faoliyatini kuzatib, nazorat qilib bordi. O’z xalqi, yurtining milliy manfaatlarini himoya qilib, uning istiqbolini ko’zlab, o’zida kuch iroda topib, bor haqiqatni aytishga jur’at qilgan millat kishilari birinchi navbatda hukmron Markazning qahr-g’azabiga duchor bo’ldi. Qatag’onlik zulmkorlari, ularning gumashtalari bir imo-ishora bilan bunday yurt fidoyilarini oradan olib tashlash, faoliyatini og’machilik, buzg’unchilikda ayblash, sha’niga millatchi, xalq dushmani, aksilinqilobchi, burjua malaylari kabi asossiz bo’htonlar bilan la’nat tamg’asini tirkashga doimo tayyor turardilar. Buning yorqin ifodasini sovet mafkurachilari tomonidan to’qib chiqarilgan va o’zbek milliy kadrlari sha’nini bulg’ashga qaratilgan «18lar guruhi», «inog’omovchilik», «Qosimovchilik» degan siyosiy ishlar misolida ko’rish mumkin. Mazkur guruhlar faoliyatiga oid tarixiy hujjatlarni ko’zdan kechirib, tahlil etar ekanmiz, bu insonlar hatti-harakatida, faoliyatida ularni ayblashga hech bir asosli ashyo-dalillar bo’lmaganligiga to’la amin bo’lamiz. Ularning yagona «gunohi» – bu o’z millati dardi, tashvishi va manfaatini ko’zlab, ayrim muhim muammolarni ko’targanligi va ularni hal etishga yuqorining e’tiborini jalb etganligi, holos. Ho’sh, «18lar guruhi» tarkibi kimlardan iborat bo’lgan? Ular sovet mutasaddilari oldida qanday gunoh kilgan edilar? Respublikaning taniqli arboblaridan tashkil topgan bu guruh (I. Hidiraliyev, M.Saidjanov, U.Ashurov, R.Rahimboboyev, R.Rafiqov va b.) ga tirkalgan asossiz aybga, uyushtirilgan bo’htonga ko’ra, go’yo uning a’zolari hukmron Markazning ulug’ davlatchilik va shovinistik siyosatiga, milliy kadrlarga nisbatan bepisandlik, loqaydlik yo’liga qarshi chiqib, adolat va haqqoniylik tamoyillarini himoya qilib chiqqandilar. «O’n sakkizlar guruhi» bolsheviklar tomonidan boy-quloq deb nomlangan o’ziga to’q xo’jaliklarning yer-suv islohoti jarayonida belgilangan me’yordan ortiqcha mol-mulki tortib olinishiga qarshi chiqdi. Shuningdek sovetlarga saylovlar vaqtida, «quloq» deb tadbirkor, to’q xo’jaliklarning saylov huquqidan mahrum qilinishi bilan kelisha olmadi. Ular tijorat, hunarmandchilikni yo’qotishga qaratilgan og’ir soliqlarni kamaytirishni talab qildilar, o’zbek ayollarini ozodlikka chiqarishda shoshma-shosharlikka yo’l qo’ymaslik, qon to’kilishiga olib kelmaslik zarurligini ko’rsatdilar. Ularning bu talab va istaklari O’zbekistondagi markaz vakillariga yoqmadi. Shu bois rasmiy partiya organlari tomonidan mazkur guruh keskin qoralandi va uning a’zolari o’z lavozimlaridan olinib, turli partiyaviy jazolarga giriftor etildilar.

«Inog’omovchilik» guruhi to’g’risida gap borganda ham unga qo’yilgan barcha ayblarning to’liq tarzda to’qib chiqarilganligi ayon bo’ladi. Ma’lumki Rahim Inog’omov O’z KP(b) MK Matbuot bo’limi mudiri va O’zSSR Maorif xalq komissari vazifasida faoliyat yuritib kelgan. Shuningdek, R. Inog’omov o’zining bir qator nutqlarida O’zbekiston Kompartiyasining mustaqil faoliyat yurita olmayotganligiga, Markazning nazoratchi organlarining o’lka hayotidagi zo’ravonligiga ham alohida e’tibor qaratgan. Respublikaning bir qator mahalliy partiya, sovet organlari mas’ul hodimlaridan M. Mavlonbekov, I. Isamuhamedov, M. Aliyev singari hammaslaklar R.Inog’omov qarashlarini qo’llab-quvvatlab chiqqandilar. Albatta, bunday muholifatchi chiqishlar hukmron partiya mutasaddilarining qahriga uchramasdan, jazolanmasdan qolmasdi. Shu bois 1926-1931 yillarda bu guruh faoliyati partiya tashkilotlarida bir necha bor muhokama qilinib, og’machi guruhbozlikda ayblandi. R. Inog’omov 1926 yil oxirida «O’zbekiston ziyolilari» risolasini matbuotda e’lon qildi. Unda «Oktyabrdagi o’zgarish o’zbek xalqi uchun kutilmagan voqea bo’ldi va o’zbek mehnatkashlari tayyor emas edi», – degan fikrni ilgari surdi. Shuningdek R. Inog’omov o’zining bir-qator nutqlarida O’zbekiston kompartiyasini Rossiyaning mustamlakachilik siyosatiga qarshi kuzatilayotganlikda, markazning Sredazbyuro, SredazEKOSO kabi «nazoratchi» organlarini zo’ravonlikda aybladi. 1926 yil 12 dekabrda bo’lgan O’zKP(b) MK Ijroiya byurosi «R.Inog’omov faoliyati» haqidagi masalasini ko’rib chiqib «inog’omovchilik»ni O’zbekiston Kompartiyasidagi «mayda burjuachilik, millatchilikka tomon og’ish» deb baholadi va respublika partiya tashkilotlarida keng muhokama qilib «inog’omovchilik»ka «baho berish»ni topshirdi. Shunga ko’ra barcha partiya tashkilotlari majlislarida «inog’omovchi»lik qoralandi. R.Inog’omov va uning tarafdorlari vazifalaridan olinib, nomlari qoralandi, o’zlari esa tavba tazarru qilishga majbur etildilar.

«Qosimovchilik» guruhi ham 1929-1930 yillarda sovet hukmron rejimi tomonidan milliy kadrlarni, ziyolilarni qatag’on qilish, jazolash maqsadida atayin uyushtirilgan navbatdagi uydirma bo’lgan. O’zSSR Oliy Sudining raisi lavozimida ishlab kelgan Sa’dulla Qosimov va uning yaqin maslakdoshlari deb topilgan N.Alimov, B.Sharipov kabi 7 kishi 1929 yilning 2-yarmida qamoqqa olinadilar. Ularning atayin to’qib chiqarilgan «ayblov ishi»ga siyosiy tus beriladi. Bunga ko’ra, ular respublikadagi millatchi tashkilotlar bilan aloqa bog’laganlikda qoralandilar. Bu guruhning 4ta a’zosi mana shu asossiz ayblar bilan ayblanib, otib tashlandi, qolgan 3 kishi esa ko’p yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Eng so’nggi ma’lumotlar, tarixiy hujjatlarni har tomonlama o’rganish, tahlil qilish, surishtirishlar bunday tashkilotlarning respublika hududida butunlay bo’lmaganligini tasdiqlamoqda. Demak, bunday aksilinqilobiy tashkilotlar qatag’onlik tuzumi buyurtmasi asosida Markaz jallodlari va jazo organlari tomonidan atayin to’qib chiqarilgan. Buning orasida ming-minglab begunoh, aybsiz insonlar shafqatsiz jazolangan, aziz umrlari hazon bo’lgan.

Mamlakatda ma’muriy buyruqbozlik tizimi qaror topib mustahkamlanib borishi bilan bir qatorda respublikaning butun ijtimoiy-siyosiy hayoti muttasil siyosatlashtirilib va baynalminallashtirilib borildi va hukmron partiya tomonidan «sotsialistik qurilish» va mustabid tuzumni mustahkamlash vazifalariga bo’ysundirildi. Ijtimoiy-siyosiy hayot shu qadar shiddat bilan o’zgarib bordiki, mavjud har bir masalaga siyosiy nuqtai nazardan qaraldi. Buning natijasida milliylik o’rniga amalda baynalmilallik ustivor qilib qo’yildi, milliy qadriyatlar an’ana, urf-odatlar oyoqosti qilindi. Kommunistik partiya o’rnatgan ana shu mustabid tuzumni, u amalga oshirgan, «sotsialistik tajriba»ni mahalliy xalq, avvalo uning ilg’or vakillari zo’r norozilik bilan kutib oldilar, ular xalqning milliy madaniyatini, an’analari va urf-odatlarini, ko’p asrlik ma’naviy merosini saqlab qolishga intildilar, Markazning zo’ravonligiga qarshi ochiq tanqidiy fikrlar bildirdilar.

Kommunistik partiya hukmronligi davridagi siyosiy qatag’onlarning bosqichlari haqida gapirganda, uni 3 davrga bo’lish mumkin.

1.O’tgan asrning 20-30 yillar qatag’onlari. Bu davrda juda ko’plab davlat va partiya rahbarlari, ziyolilar, o’qituvchilar, jadidlar qatag’on qilindi.

2.XX asrning 50-yillar qatag’onlari. Bu davrda shoirlar, yozuvchilar, ularning asarlari qatag’on qilindi.

3.XX asrning 80-yillar qatag’onlari. «Paxta ishi», «O’zbek ishi» nomi bilan Markaz tomonidan to’qib chiqarilgan buhtonlar natijasida yuzlab respublika, viloyat, tuman rahbarlari, oddiy pahtakorlar qo’shib yozishda, ko’zbo’yamachilikda, poraho’rlikda ayblanib, turli hil muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi, ularga ma’naviy va moddiy zarar yetkazildi.

Milliy madaniyatni qayta tiklash xalq turmushini yahshilash muammolariga diqqatni jalb etishga uringan rahbar hodimlar va ijodiy ziyolilar ustidan 20-yillar davomida hufiyona zo’rlik va repressiyalar siyosati o’tkazildi. Shu munosabat bilan Turar Risqulov, Fayzulla Ho’jayev, Abdulla Rahimboyev, Nazir To’raqulov, Inomjon Hidiraliyev, Kayg’usiz Otaboyev, Akmal Ikromov, Sultonbek Hujanov singari mashhur arboblar millatchilikda ayblandilar. Turar Risqulov (1894-1938) 1919 yil mart oyida tuzilgan musulmon kommunistlari byurosi raisi, Turkiston MIK raisi, keyinchalik Turkiston HKS raisi bo’lib ishlab kelgan.

T.Risqulov 1919 yilda Turkistonda bolsheviklar hokimiyatini saqlab qolish uchun bu yerga kelgan Sh.Eliava boshchiligidagi Turkkomissiya faoliyatiga qarshi chiqdi. Hatto Turkiston HKS raisi bo’lib ishlagan K. Otaboyev katta yig’inda kelganida yevropaliklar mahalliy sharoitni yerli halq tilini bilmaydi, shuning uchun ular o’lkada foydali ish qilmayapti deb ochiq gapirgan edi. T.Risqulov Turkiston XKS raisi qilib tayinlanayotganda yerli halqlar qobiliyatli kadrlarini ishga faol jalb qilish shartini qo’ydi.

Turkkomissiya faoliyatidan norozi bo’lgan yerli xalq vakillari uni tugatishni, Turkfront RVS (inqilobiy harbiy kengash) huquqlarini cheklash, qizil armiya qismlarini Turkistondan chiqarish yoki qurolsizlantirishni qat’iy talab qildi.

1920 yillarning boshlaridayoq Turkiston ASSRni bo’lib tashlash va milliy til belgisiga qarab muhtor (avtonom) respublikalar tuzish masalasidagi Turkkomissiya raisi H.Rudzutak tashabbusi bilan qabul qilingan tezislarga ham T.Risqulov qarshi chiqadi. U turkiyzabon xalqlarni alohida qismlarga bo’lib tashlab bo’lmaydi degan g’oyani ilgari surdi. Markaz bu fikrni inkor etib, uni panturkizm, panislomizm, burjua millatchiligida aybladi. 1938 yilda u qatag’on qurboni bo’ldi.

Akmal Ikromov (1898-1938) davlat va siyosiy arboblardan biri edi. Dastlab u o’lkada tashkil topgan «izchillar», «Chig’atoy gurungi»ning a’zosi bo’lib sovet tuzumiga qarshi maqola va she’rlar yozgan. U she’rlarida Elhon tahallusini qo’lladi. 1921 yilda Turkiston KP MK kotibi lavozimiga saylangan A.Ikromov 1922-1924 yillarda Moskvada o’qidi va kommunistik g’oyalar bilan qurollantirildi. 1925 yil fevralda A.Ikromov O’zKP MKning mas’ul kotibi, 1929 yilda MKning birinchi kotibi lavozimlariga tayinlanadi. U sovet hokimiyatining siyosatini izchillik bilan amalga oshirdi. O’zbekistonda yer-suv islohoti, majburiy jamoalashtirish, «quloqlarni sinf sifatida tugatish» kabi tadbirlarda faol ishtirok etdi va ularga rahbarlik qildi. O’sha davrda milliy ziyolilarni qatag’on bo’lishiga maydon hozirlagan «Siyosiy ko’rlarmiz» degan maqolasini e’lon qildi. A.Ikromov «inog’omovchilik»ka qarshi bir-necha bor chiqishlar qilib, ularni «milliy og’machilik» va «millatchilikda» ayblaydi. 1927 yil oktyabrda Samarqandda bo’lgan O’zSSR madaniyat xodimlarining II qurultoyida A.Ikromov «Mafkuraviy jabhadagi kurash va madaniyat hodimlarining vazifalari» nomli ma’ruzasidan so’ng, 1929 yilda Munavvar Qori boshliq taraqqiyparvarlar qatag’onga uchradilar. Uning rahnamoligida millat ravnaqi va istiqloli yo’lida faoliyat yuritgan, xalqqa ziyo taratib kelgan «Milliy Ittihod» va «Milliy istiqboli» tashkilotlarining 87 a’zosi ustidan sud uyushtirildi va ularning 15tasi 1931 yilda Moskvada otib tashlandi, qolganlari uzoq muddatga qamoq jazosiga tortildi. Ular xalqimizning asl farzandlari edi. Masalan, ulardan biri – professor G’ozi Olim Yunusov edi. U kishi 50dan ortiq asarlar muallifi, arab, fors, nemis, ingliz, barcha turkiy tillarning bilimdoni, rus, nemis, arab tillarida mahsus kurslardan Samarqand universitetida dars bergan edi.

Hullas, bolsheviklar rejimiga sidqidildan xizmat qilgan A.Ikromovni ham mustabid tuzum qatag’onlari ayab o’tirmadi. U 1937 yil sentyabrda Toshkentda hibsga olindi va 1938 yil mart oyida Moskvada otib tashlandi. Inomjon Hidiraliyev (1891-1928) Farg’ona viloyati Namangan uyezdining Pop volostida dehqon oilasida tug’ilgan. U 1922-1924 yillarda Turkiston ASSR MIK va HKKning RSFSRdagi Muhtor vakili bo’lib ishladi. I.Hidiraliyev 1924 yil aprel-avgustda Londonda bo’lgan Sovet-Angliya muzokaralarida ishtirok etdi. U F.Ho’jayev, T.Risqulov, K.Otaboyevlar bilan hamkorlikda bolsheviklarning shovinistik siyosatini izchillik bilan fosh etdi. Turkistondagi istiqlolchilik harakatiga hayrihoh edi. U «o’n sakkizlar guruhi»ning tashkilotchilardan biri bo’lib, bolsheviklar tomonidan o’tkazilayotgan «quloqlarni sinf sifatida tugatish» siyosatiga qarshi chiqqan edi. Pahtakor dehqonlarni himoyachisi edi. Mustabid tuzumning ruhiy tazyiqiga uchragan I.Hidiraliyev 1928 yil 31 dekabrda Moskvadagi «Nasional» mehmonhonasida o’z joniga qasd qildi.

Ularning faoliyati GPU (davlat siyosiy boshqarmasi) hamda NKVD (ichki ishlar halq komissarligi) tomonidan doimiy ravishda kuzatib borilgan. 30-yillarda o’zbek adabiyotining Fitrat va Cho’lpon kabi «keksa» avlodi vakillarining erkin ijod etishiga yo’l qo’yilmadi. Fitrat 1938 yil 4 oktyabrda «sovet hokimiyatiga qarshi aksil-inqilobiy, pantyurkisti ishlar olib borganlikda» ayblanib, otib tashlandi. Fitrat Buxoroda F. Ho’jayev bilan birga adolatli hukumat tuzish niyatida o’z dasturini ishlab chiqdi. Bu dastur 10dan ortiq banddan iborat bo’lib, unda davlatning tashkiliy tizimi, idora qilishda armiyaning roli, milliy pul, xususiy mulk egaligi, vakflar, din erkinligiga alohida e’tibor berilgan edi. U rus inqilobiga totalitar tuzumga qarshi edi. Fitratning madaniy merosidagi yagona buyuk fazilat: milliy mustakillik uchun kurash edi. U o’zining «Temur oldida» asarida «Qaysi bir yurt nobob shaxs qo’liga tushib qolsa, xalqi o’zaro ahil va totuvlikka erisha olmasa, boshqalarga yem bo’lishi muqarrar», – deb yozadi. Fitrat o’zining «Chin sevish» va «Hind ihtilochilari» asarlari milliy mustaqillik uchun kurash g’oyasini ifoda etgan. Bu asarlarida talangan, kamsitilgan, bo’lingan To’ron elini birlashtirish uchun Ollohdan Amir Temur va Abdullahonni tiriltirishni iltijo qildi. U konstitusion monarhiya tizimidagi davlatni tuzish g’oyalarini ilgari surgan. O’zbek romanchiligining asoschisi Abdulla Qodiriy 20-yillarda «O’tgan kunlar»dan keyin «Mehrobdan chayon» asarini yaratib, o’zbek romanchiligini jahon madaniyatiga olib chiqdi. Biroq sovet rejimi uning «O’tgan kunlar» asari kitobxonlarni sovet voqeligidan uzoqlashtiradi va unda millatchilik qarashlari ochiq aks etgan deb, tanqid ostiga oladi va bu uning 1937 yilda qamoqqa olinishi uchun asos bo’lib xizmat qiladi. U 1938 yil 4 oktyabrda otiladi.

Taniqli o’zbek shoiri, dramaturg va tarjimon Usmon Nosir o’zining «Yurak», «Mehrim», «Norbuta» kabi she’riy dostonlari bilan shuhrat qozongan. U Dobrolyubov, Lermontov asarlarini o’zbek tiliga tarjima qilgan. 1936 yilning oxiridan 1940 yilgacha bo’lgan davrda respublika bo’yicha yozuvchilar, jurnalistlar, davlat va jamoat arboblari 5758 kishi qamoqqa olingan. Ulardan 4811 kishi otib tashlangan. O’ylab chiqarilgan soxta ayblovlar bo’yicha O’zbekistonda 1937-1939 yillar bo’yicha hammasi bo’lib 41 mingdan ziyod kishi qamoqqa olingan, ulardan 37 mingdan ortig’i jazolangan, 6920tasi otib tashlangan.

20-30 yillardagi mustabid tuzumning qatag’onlik siyosati jiddiy va fojiali ahvolga olib keldi. Milliy ziyolilarning jismonan yo’q qilinishi oqibatida milliy madaniyat to’la to’kis rivojlana olmadi. 30-yillarning boshida dindor va e’tiqodli kishilarga ham zo’ravonlik siyosati amalga oshirildi. Minglab masjidlar yo’q qilinib hudosizlar uyiga, ateizm muzeylariga aylantirildi. Ko’plab ko’hna masjidlar qarovsiz qoldirildi, yangilari esa umuman qurilmadi. Diniy marosimlar, qadimiy urf-odatlar ta’qiqlandi. Diniy ulamolarning asosiy qismi qamoq lagerlariga jo’natildi. 1925 yilda O’zbekistonda 97 ta vaqf maktablari va 1500 ortiq eski maktablar yashirin holda ish olib borar edi. Ular ham 1928 yilga kelib o’z faoliyatini amalda tugatdilar. Bu davrda «Sotsializmda dinga o’rin yo’q, unga din begona» degan fanatik qarash, qoida ustun bo’lib qoldi.

Ikkinchi jahon urushidan so’ng mamlakatning ijtimoiy-siyosiy tizimida partiyaning yakka hukmronligi kuchayib bordi. Respublikaning partiya organlari Markazning yo’l-yo’riqlariga tayanib, dunyoqarashi va ijodi partiya mafkurasiga to’g’ri kelmaydigan ijodiy ziyolilar vakillariga hujum qila boshladilar. Go’yoki ularning asarlarida millatchilik g’oyalari «mavjudligi», o’rta asr tarizi, o’sha davrda o’tgan tarixiy shaxslarning roli ideallashtirilgan degan ayblar qo’yildi. Oybek, Abdulla Qahhor, Mamarasul Boboyev, Mirtemir, Shayhzoda kabi o’zbek yozuvchilari badnom qilindi. Shu bilan birga «Farhod va Shirin», «Layli va Majnun», «Tohir va Zuhra», «Alpomish», «Gulandom» va boshqa afsonaviy folklor syujetlariga asoslangan opera, balet va musiqali drama spektakllari ijodkorlari ham «zararli» g’oyalarni targ’ib qilishda ayblandilar. O’zbekiston gumanitar va ijtimoiy fanlarining ko’pgina arboblari ham qoralandi. O’z KP(b) MK byurosi 1950 yil 1-sentyabrda «O’zbekiston SSR FAning ishi to’g’risi»dagi masala ko’rib chiqib, bu masala yuzasidan qabul qilgan qarorida Respublika FAning gumanitar fanlar bo’limi va uning institutlari «o’z ishlarini VKP(b) MKning masalalariga doir qarorlariga muvofiq ravishda qayta ko’rmadilar», bu institutlarga siyosiy ishonchga sazovor bo’lmagan va burjua obyektivizmi hamda kosmopolitizm g’oyasini tashib yuradigan kishilar joylashib olganlar- deb ko’rsatib o’tdi.

O’zbekiston yozuvchilari, shoirlari va olimlarini badnom qilish yuzasidan 1952 yil 21-22 fevralda bo’lib o’tgan O’z KP(b) MKning X-plenumi keng suratda siyosiy kompaniyaning cho’qqisi bo’ldi. Unda O’z KP(b) MKning 1-kotibi A.Niyozovning «Respublikada mafkura ishining ahvoli va uni yaxshilash choralari to’g’risida»gi ma’ruzasi tinglandi. Unda aytilishicha, «O’zbekistonda adabiyotchi xodimlar orasida sovetlarga qarshi millatchilik kayfiyatidagi bir guruh shaxslar bo’lgan. Bu guruh qatnashchilari O’zbekistonni sovet ittifoqidan zo’rlik bilan ajratib olmoqchi bo’lgan». Ma’ruzada To’rob To’la «Qo’pol millatchilik xatolari»ga yo’l qo’yganlikda, Temir Fattoh – «Milliy mahdudlik»da, M.Oybek – «Jiddiy mafkuraviy aynish»da, M.Shayhzoda – «O’tmishni ideallashtirishda, tarixiy shaxslarni noto’g’ri tasvirlash»da, ularning hammalari birgalikda «Burjua–millatchilik qarashlarining namoyon bo’lishi»da ayblandi. 1951 yilda M.Shayxzoda, Shukrullo Yusupov, G’ulom Aliyev va boshqa bir qator ijodkorlar «Antisovet millatchilik faoliyati»da ayblanib qamoqqa olindi va 25 yillik qamoq jazosiga hukm ostiga olindi. Shu yillarda faylasuf V.Zohidov, iktisodchi O.Aminovlar panturkizmni tashviqot qilishda va burjua millatchilikda ayblanib, ta’qib qilindi. Ana shu mazmunda qatag’on qilinganlarning soni 60 dan ortiq edi. 1952 yil 22-avgustdagi O’z KP(b) MKning byurosi qarori bilan V.Zohidov «Qo’pol siyosiy va millatchilikdan iborat xatolarga yo’l qo’yilgani uchun» partiyadan o’chirildi va SAGU (hozirgi O’zbekiston Milliy universiteti) o’qituvchisi va O’zbekiston FA Sharkshunoslik universitetining katta ilmiy hodimi lavozimidan bo’shatildi.

40-yillar oxiri–50-yillar boshlari stalin davridagi ommaviy qatag’onlar natijasida sobiq SSSR bo’yicha 3778234 kishi hibsga olindi, ulardan 786098 kishi otib tashlandi.
1937-1953 yillar qatag’onligi davrida O’zbekistonda NKVD «uchligi» tomonidan yuz ming kishi qamoqqa olindi, ulardan o’n besh ming nafari otib tashlandi. Bu dahshatli holatni tariflab, O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.Karimov Toshkentdagi «Shahidlar hotirasi» yodgorlik majmuasining ochilishiga bag’ishlangan marosimda so’zlagan nutqida «Zulm va zo’ravonlikka qurilgan mustabid, beshafqat tuzum davrida o’zligini, millat qadr-qimmatini teran anglagan, ijtimoiy-siyosiy ongi yuksak, halqni uyg’otishga, xalqni boshqarishga qodir bo’lgan, ma’rifat va ma’naviyat yo’lida fidoyilik ko’rsatgan barcha aql zakovat sohiblarining» qancha-qanchalari jismonan yo’q qilinganligi haqida gapirdi. Assossiz qatag’on qilinganlarni oqlash Stalin vafotidan keyin boshlandi. Natijada O’zbekiston bo’yicha qatag’on qilingan, tiriklar va halok bo’lganlardan 40 mingga yaqini oqlandi.

XX asrning 80-yillar o’rtalarida qatag’onlik siyosati yana boshlandi. Unga nafaqat milliy kadrlar, ijod ahli balki, xo’jalik xodimlari va davlat arboblari ham tortildi. O’zbekistonda qonunchilik va huquq tartiblarini tiklash, partiya davlat organlarini kadrlar bilan mustahkamlash degan niqoblar bilan markazdan katta vakolatga ega bo’lgan mas’ul xodimlarining «desant» guruhlari kela boshladi. Ularga partiya va sovet, sud organlaridan katta lavozimlar berildi. «Paxta ishi», «O’zbeklar ishi», «Sharqiy front» deb atalgan mash’um siyosat niqobi ostida minglab begunoh kishilar jinoiy javobgarlikka tortildi. Moskvaga yuborilgan generallar, prokurorlar, tergovchilar istagan odamlarni hibsga olishardi. Markaziy matbuotning ba’zi bir mualliflari Kavkaz, O’rta Osiyo va Qozog’iston xalqlari yuziga qora choplashga harakat qila boshladilar. 1983 yilning oxirida respublikada juda og’ir vaziyat vujudga kelgan edi. Jinoyatchilikka qarshi kurashish niqobi ostida sobiq Markazdan ketma-ket turli tergov guruhlari tashlandi. O’zbekiston Kompartiyasi MKning 2-kotibligiga Anishchev, Ministrlar soveti raisining 1-o’rinbosari Ogarok, Oliy Kengash Prezidiumi raisining o’rinbosari etib Romanovskiylar tayinlandi, Toshkent shahrining taqdiri Satinga topshirildi. «Paxta ishi» va «O’zbeklar ishi» deb yuzsizlarcha nomlangan tergovlar boshlanib ketdi. Gdlyan guruhi O’zbekistonliklarga nisbatan qonunsiz, beshavqat ishlarni boshlab yubordi. 1989 yilgacha bu ishlar bo’yicha 4,5 mingdan ko’proq kishi sudlandi. O’sha paytda respublikadagi qamoqxonalarda joy qolmagani sababli sudlanganlarning mingdan ortig’i jazoni o’tash uchun Sibir qamoqxonalariga jo’natildi. O’zbekiston mustaqillikka erishgach Islom Karimov tashabbusi bilan «pahta ishi» qayta ko’rib chiqildi va minglab begunoh kishilar oqlandi, qatag’onlarga chek qo’yildi.