Nuklidlar

Nuklidlar — bir-biridan yadrosining tarkibi bilan (yoki bir xil sondagi nuklonlari bilan yoxud nuklonlari soni bir xil bo’lgan holda proton va neytronlar sonining har xilligi bilan) farq qiladigan atomlar. Masalan, biron- bir kimyoviy elementning izotoplari Nuklidlar hisoblanadi. Ular bir-biridan yadrosidagi neytronlar soni bilan farqlanadi.