Oqsillar

Oqsillar – yuqori molekulali tabiiy organik birikmalar: 20 хil aminokislota qoldiqlaridan tashkil topgan. Tirik organizmlar hayot faoliyatida muhim ahamiyatga ega. Turli-tuman vazifalarni, jumladan, boshqaruvchilik (gormonlar), katalitik (fermentlar), himoya qilish (zidditanachalar) vа boshqalarni bajaradi.