O’zbek davlatchiligining shakllanishi va dastlabki taraqqiyot bosqichlari

O’zbek xalqi davlatchiligi tarixini o’rganishning o’ta muhimligini I. Karimovning quyidagi so’zlaridan bilish mumkin: «O’zbekiston –kelajagi buyuk davlatdir. Bu mustaqil, demokratik huquqiy davlatdir. Bu insonparvarlik qoidalariga asoslangan, millati, dini, ijtimoiy ahvoli, siyosiy e’tiqodlaridan qat’iy nazar
fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ta’minlab beradigan davlatdir».

Ushbu masalani yoritishdan oldin davlatchilik tushunchasiga, jahon tarixidagi eng kadimgi davlatlar yuzaga kelishi tajribasiga qisqa bo’lsa ham e’tibor qilish o’ta o’rinlidir.

Davlat – insoniyat sivilizasiyasi rivojlanishining mahsuli, elatlar, xalqlar va millatlar hayotining ma’lum huquq va qonunga asoslanib tashkil etishning siyosiy shaklidir. U o’z mohiyatiga ko’ra kishilarning talablari va ehtiyojlarini amalga oshirish huquqlarini himoya qilish, amaliyotda barqarorlikni o’rnatish va saqlashga mo’ljallangan, muayyan aholi jamoalari tomonidan tashkil etilgan maxsus vakolatli va qonun-qoida asosida faoliyat ko’rsatadigan vakillar guruhlari majmuasidir.

Davlat siyosiy va ma’muriy tashkilot sifatida xalqni uyg’unlashtiradi. Davlat tufayli jamiyatning butun tuzilishi (iqtisodiy, huquqiy normalari, turmushi, urf-odati, texnikasi va bilim darajasi, etikasi, dini, falsafasi, ijtimoiy qarashlari va boshqalar) to’la kuch bilan namoyon bo’ladi. Boshqacharoq, aytilganda, davlat boshqaruvida quyidagi ikkita muhim jihatlar hal etilganligini sezish mumkin.

Birinchidan, davlat paydo bo’lishi bilan amaliyot hayotini tashkil etish va uni boshqarishning tarixan dolzarb bo’lgan yangi shakllari qaror topdi. Hokimiyatning vakolatli shakli yuzaga kelib, katta-katta ijtimoiy vazifalarni bajarish uchun keng xalq ommasini safarbar etishning tashkiliy usullari va vositalari ishlab chiqilib, doimo takomillashtirilib borildi. Davlat doirasida aholining ijtimoiy jihatdan farqlanadigan tarkibiy tuzilishi yuz berdiki, natijada urug’, qabilachilik aloqalaridan etnik va sinfiy umumiylikka o’tish ta’minlandi. Shuningdek, davlat mavjudligi tufayli ijtimoiy manfaatni shaxsiy manfaatdan ajratib, uning ahamiyatliligi ta’minlandi. Ijtimoiy intizom qaror topib, insonning shaxs sifatida ijtimoiy qiyofasi birinchi o’ringa chiqdi. Demak, davlatning kelib chiqishi nafaqat tarixiy zaruriyat, balki ijtimoiy taraqqiyot omili ham bo’ldi;

Ikkinchidan, davlat ibtidoiy jamiyatda mavjud bo’lgan boshqaruvdagi tamoyillarga barham berdi. Oqibatda, butun jamoaning jamiyat hayotida bevosita ishtiroki, boshqaruvda jismoniy zo’ravonligi emas, balki jamoa fikri va obro’si kuchining tan olinishi, iqtisodiy majburlashning yo’qligi va boshqa ko’pgina tomoyillar yo’qolib ketdi.

Jahonda eng qadimgi davlatlar miloddan avvalgi 4-ming yillik oxiri 3-ming yillik boshida Mesopotamiya va Misrda, birmuncha keyinroq Gang daryosi vodiysida va Old Osiyoda, Egey dengizi havzasida va Xuanxe daryo vohasida vujudga kelgan va rivoj topgan.

Qadimgi Sharqda davlatlarning yuzaga kelishi jarayoni juda murakkab kechdi va bir necha yuz yilliklarni o’z ichiga olgan uzoq davrga cho’zildi. Chunki, bu yerda urug’chilik tuzumi qoldiqlari va uning organlari tezda o’z o’rnini yangi jamiyatga bo’shatib bermadi.

O’rta Yer dengizi havzasidagi qadimgi Gretsiya va Rimda shahar davlatlaripolislarning yuzaga kelishi va rivojlanishlari uchun butunlay boshqacha qulay sharoit bo’lgan. Bu yerda polislar demokratik (qadimgi Afinada) yoki aristokratik (qadimgi Rimda) xarakterga ega bo’lishganlar va o’zlarida mulkning shaklini aks ettirganlar. Lekin, antik dunyodagi xo’jalikni rivojlantirish ehtiyoji, iqtisodiy aloqalar takomillashuvi asta-sekinlik bilan davlatlarning yiriklashuvini taqozo etgan. Bu hududda Etoliy, Axey va boshqa shahar – davlatlari ittifoqi bilan birga yirik Ptolemeylar Misri va Salavkiy davlatlarining yuzaga kelishi, nihoyat O’rta Yer dengizi havzasida yagona Rim imperiyasining paydo bo’lishi yuqoridagi fikrimizning isbotidir. Ellin davlatlarida sharqiy harbiy-ma’muriy despotik imperiyalar belgilari o’z-o’zini boshqaruvchi shahar-davlatlari sistemasi bilan qo’shilib ketgan deyish mumkin.

Davlatchilik munosabatlari rivojlanishi va shakllarining ortishi natijasida davlat apparati ham murakkablashib bordi. Soliq tizimi yuzaga keldi, kemasozlik barpo bo’ldi, doimiy armiya tashkil etildi va b. Endi ilgarigi shahar-davlatlari apparatiga xos senat, magistratura, komisiya va boshqalar o’rnida Rim respublikadan imperiya tartibotiga o’tdi.

Oliy hukmdor monarx bo’lib qoldi va uning atrofiga asta-sekinlik bilan yirik yer egalari, shaharning boy kishilari to’plana bordi. Demak, jamiyat takomilllashmoqda edi. Davlatning yiriklashib, hayotda muammolar ko’payib borishi bilan boshqaruvni takomillashtirish ehtiyoji kelib chiqqan. Mukammal, doimo harakatda bo’lgan hujjatlar ishlab chiqish davr talabi bo’lib qolgan. Bu hujjatlar davlat qonunlari darajasiga ko’tarilgan. qonun esa huquq ma’nosida davlat hokimiyati oliy organining tartibga solingan qarorlari bo’lib, bularni barcha fuqarolar, tashkilotlar, uyushmalar va idoralar bajarishga majbur bo’lganlar.

Bobilda miloddan avvalgi 1760 yilda podshoh Xammurapi qonunlar majmuasini qabul qilgan edi. U tarixda Xammurapi qonunlari deb ataladi. Qadimgi Rimda XP qonunlar kodeksi, Arab xalifaligida islom dini shariat qonunlari qabul qilingan. Hattoki, Chingizxon tomonidan tuzilgan deyarlik ko’chmanchilar davlatida ham «Yaso» nomi bilan qonunlar majmuasi bo’lgan. «Temur tuzuklari» dagi «qonun hukmron bo’lgan joyda erkinlik bo’ladi», «Kuch adolatdadir» degan qoidalarni alohida eslashimiz zarur.

Shimoliy Amerika mustaqilikka erishgach 1776 yilda «Mustaqillik deklarasiyasini»ni, Fransiya esa 1789 yilda «Inson va fuqoro huquqlari Deklarasiyasi»ni qabul qilgan edi. O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashning 1990 yil 20 iyunida bo’lgan ikkinchi sessiyasida qabul qilingan «Mustaqillik Deklarasiyasi», 1991 yil 28-31 avgustdagi O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining navbatdan tashqari sessiyasida qabul qilingan «O’zbekiston Respublikasining Davlat mustaqilligi asoslari» to’g’risidagi qonun, 1992 yil 8 dekabrdan hayotimizga joriy etilgan O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi (Asosiy qonuni) davlatimizning asosiy poydevori bo’lib qoldi.

Ishonchli tadqiqotlarda bizning qadimgi davlatlarimizning Xitoy, Hindiston, Eron davlatlari bilan tengdosh bo’lganligi e’tirof etilmoqda. Bu fikrimizni olimlarimizning o’sha davr ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini, ya’ni yirik sug’orish inshootlari qurilishini, o’troq joylashuvi o’lkalari bo’lgan viloyatlarning yuzaga kelishini, Markaziy Osiyoning janubida mustahkam devorlar bilan o’ralgan, ichida hokimlarning qarorgohlari, mudofaa burjalari mavjud bo’lgan qal’alar, ko’hna shaharlar va uy-qo’rg’onlar barpo etilishini, chorvachilik va hunarmandchilikning dehqonchilikdan ajralib chiqishidan iborat bo’lgan mehnatning dastlabki taqsimotlarini, pul muomalasining yuzaga kela boshlanganligini tahlil qilishliklari, rimlik, yunonlik, xitoylik, eronlik va boshqa mualliflar qoldirgan ma’naviy ma’lumotlar, mahalliy yozma manbalar («Avesto» kitobi, Beruniyning «qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar» asari va b.) to’laligicha tasdiqlaydi.

Shaharlarning paydo bo’lishi dastlabi davlatchilik shakllanishida asosiy omil, bu ikkala jarayon uzviy bog’liq holda kechgan. Shaharlarning paydo bo’lishi dastlabki davlatchilik shakllanishida asosiy omil bo’lib, bu ikkala jarayon uzviy bog’liq holda kechgan. Ilk shaharlar O’zbekistonda bronza davrida, ya’ni millodan avvalgi 2-ming yillik boshidan paydo bo’lgan bo’lib, buni Sherobod tumanidagi Jarqo’ton yodgorligidan bilish mumkin. Bu yodgorlikda qal’a ark, shahar qismi va qabristondan iborat bo’lib, unda shohlar saroyi, olov ibodatxona, kulollar mahallasi, turar joy manzilgohlari, qal’a devolari va ikki mingdan ortiq qabrlar mavjud edi. Jarqo’tonda yashagan aholini quyidagi ijtimoiy guruhlarga bo’lish mumkin: shahar-davlat amaldorlari, dindorlar va oqsoqollar, harbiylar, savdogarlar, chorvadorlar va dehqonlar. Ularning barchasi saroyda yashagan amaldorlar va dindorlar tomonidan boshqarilgan. Jarqo’ton aholisi o’rtasida antagonistik qarama-qarshiliklar bo’lmagan, ko’proq urug’chilik an’anasi saqlangan. Ushbu shahar-davlatning hududi shahar qismdan, dehqonchilik qilinadigan Sherobod daryosi uzanidan va chorvachilik uchun zarur bo’lgan Ko’hitong tog’ yonbag’ri yaylovlaridan iborat bo’lgan. Bu yodgorlikni davlatchilikning birinchi bosqichi bo’lgan qadimgi Sharq shahar – davlatlarining nusxasi deyish mumkin. Demak, Jarqo’ton yodgorligi O’zbekiston hududidagi eng qadimgi shahar-davlatdir yoki “Avesto” tilidagi “noma” davlatdir. Milodgacha IX-VII asrlar jamiyatining ijtimoiy tarkibi to’g’risida ma’lumot beruvchi zardushtiylik dinining muqaddas kitobi «Avesto»da ko’rsatilishicha, Markaziy Osiyo va Sharkiy Erondagi jamiyatning asosini katta patriarxal oila tashkil etgan. Bu “imana” deb atalgan. Shunday oilalarning bir nechtasi urug’ jamoasini – “vis”ni tashkil etgan. Hududiy qo’shnichilik jamoasi «varzana» deb atalgan. Bunday jamoalar birlashib qabilani – «zantu» ni tashkil qilgan. qabilalar o’rtasida turli sabablarga ko’ra kelishmovchiliklar ham bo’lgan. O’z hududlarini himoya qilish maqsadida bir necha qabilalar yagona ittifoqqa «dax’yu»ga birlashganlar. Ularning boshqaruv tizimi ham bo’lgan: Oqsoqollar kengashi-xalq yig’ini qabilalar boshliqlari. Vujudga kelayotgan davlat tuzilishiga aholining urug’-qabilaviy emas, hududiy belgilar bo’yicha bo’linishi asos bo’lgan. Bu uyushma dastavval harbiy-siyosiy birlashma sifatida paydo bo’lgan, o’zi yashagan hududni mudofaa qilgan, xo’jalik sohasida esa yerni ishlash, ekinlarni sug’orish ishlarini uyushtirgan. Miloddan avvalgi 1-ming yillik boshlarida ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning jadal rivojlanishi natijasida jamiyatda dehqonchilik, xonaki chorvachilik, hunarmandchilik va sug’orish ishlarida mashg’ul ishlab chiqaruchilar hamda ishlab chiqarish bilan shug’ulanmaydigan oqsoqollar va harbiy boshliqlar ajralib chiqa boshlaydi. O’zbekiston hududida milodgacha 1-ming yillikning X-VIII asrlaridagi jamiyatning bunday tuzilishi davlatchilikning ikkinchi bosqichida shohlik boshqaruviga asoslangan hududiy va milliy kichik davlat birlashmalari mavjudligidan dalolat beradi.

«Baqtriya podsholigi» haqidagi ma’lumotlarni Yunonistonlik tabib Ktesiy va solnomachi Diodordan ham olish mumkin. Diodor Ossuriya hukmdori Ninning 1910 ming (ma’lumot bo’rtirilgan) piyoda va otliq harbiy qo’shin bilan Baqtriyaga qarshi hujum uyushtirganligini, mahalliy podshoh Oksiartning esa 400 ming kishilik armiya bilan uning hujumini qaytarishga harakat qilganligini, natijada baribir Baqtriya poytaxti Balx egallanib, uning boyligi talanganligini yozadi. Biroz vaqt o’tgach Ossursiya va Midiya davlatlari o’rtasida urush kelib chiqadi. Unda Baqtriya dastlab Ossursiya tomonida, keyinchalik Midiya aslzodalari Baqtriya qo’shinlari boshlig’ini o’z tomoniga ag’darib olganidan keyin Midiya bilan birgalikda Ossursiyaga qarshi harbiy harakatlarni olib borgan. Tarixchi Gerodot ham podshoh Kirning Midiya davlati ustidan harbiy g’alabaga erishganidan keyin navbatdagi urushning Vaviloniya va Baqtriya xalqlariga, saklar va misrliklarga qarshi davom etishligi to’g’risida xabarni bergan. «Baqtriya podsholigi» harbiy-demokratik tipdagi konfederasiyadan iborat bo’lgan. Baqtriya davlati hozirgi Surxondaryo, qisman Qashqadaryo viloyatlari, Janubiy Tojikiston va Shimoliy Afg’oniston hududlarida joylashgan. Sug’diyona va Marg’iyona ham uning tarkibida bo’lgan. Baqtriya Misr va Bobil davlatlari qatorida edi. U qudrati jihatidan ham qo’shni davlatlardan qolishmagan. Uning tabiiy boyliklari Old Osiyoga mashhur bo’lgan. Xususan, Badaxshon Lojuvardi (lazuriti) juda qadrlangan.

Shu davrda yana bir qadimiy davlat «Katta Xorazm» tashkil topgan. U Amudaryo quyi oqimidagi shimoliy yerlarda Marv va Xirot atrofida joylashgan ulkan davlat bo’lgan. Uning markazlaridan biri Ko’zaliqir shahri edi. Shahar qalin va mustahkam mudofaa devorlari bilan o’ralgan. Uning dehqonchilik bilan shug’ullangan aholisi turli xil o’y-qo’rg’onlarga va qishloqlarda yashagan. «Katta Xorazm» da hunarmandchilik, binokorlik va savdo sotiq sezilarli darajada rivojlangan. Uning inqirozga uchragan vaqti to’g’risida aniq ma’lumotlar bo’lmasa-da, lekin milodgacha IX-VII asrlardagi Midiya davlati hukmronligi davrida «Katta Xorazm»ning Janubiy qismi ajralib ketgan, uning yana bir qismini esa Eron ahmoniylari bosib olganligi ma’lum. Natijada «Katta Xorazm»ning Amudaryo quyi qismida milodgacha IV asrda «qadimgi Xorazm» davlati paydo bo’lgan. Uning podshosi Farasman makedoniyaliklar Baqtriya va Sug’diyonani zabt etgan paytda katta qo’shin va sovg’a-salomlar bilan Iskandar Zulqarnayn huzuriga tashrif buyurib, unga agar sohibqiron Markaziy Osiyoning shimol qismiga harbiy yurish qilsa, unga yordam berajagini izhor etgan. Shu bois makedoniyalik hukmdor Xorazmga harbiy yurish qilmadi va u o’zining davlat mustaqilligini saqlab qoldi.

Qisqasi, milodgacha IX-VII asrlarda O’zbekiston hududida ilk temir asriga o’tish boshlangan. Milodgacha VII-VI asrlarda bu yerda qadimgi yirik davlatlar faoliyat ko’rsatgan. Bu davlatlar harbiy-demokratik tipdagi qabilalar ittifoqidan o’sib chiqqan, bu davrdagi davlatchilik taraqqiyoti mahalliy aholining yuqori darajada rivojlangan ziroatchiligiga asoslangan edi.

Biroq, keyingi davrdagi arxeologik ma’lumotlar Markaziy Osiyodagi Murg’ob vohasi va qadimgi Baqtriya yodgorliklari orasida milodgacha 2-ming yillikning o’rtalariga oid yozuvlar borligidan dalolat bermoqda. Ammo, hali ular mutaxassislar tomonidan o’qilmagan. Demak, hududimizda 3,5 ming yil ilgari ham davlat bo’lgan degan mantiqiy xulosani e’tibordan chetda qoldirmasligimiz zarur.

Milodgacha 545- 540 yillarda Eron ahmoniylari shohi Kir II harbiy qismlari Markaziy Osiyoga kirib keladi. Natijada Xorazm, Parfiya, Baqtriya, Marg’iyona va Sug’diyona xalqlari 200 yildan ko’proq Ahmoniylar imperiyasi tarkibida mustamlakachilik zulmini o’z boshidan o’tkazdi.

Bu davrda Markaziy Osiyo uchta satrapliklarga bo’lindi, ularning boshliqlari (satraplari) etib fors amaldorlari tayinlandi. Satraplar harbiy-ma’muriy viloyatlarning hukmdorlari sifatida o’z hududida qo’shinlar lashkarboshisi bo’lgan, mahalliy aholini turli soliqlar to’lashga majbur etganlar. Soliqlar sifatida qimmatbaho toshlar, chorvachilik va dehqonchilik mahsulotlari berib turilgan. Lekin, ular bosib olingan hududlarda mahalliy xalqning urf-odatlarini, dini, qonun-qoidalari, og’irlik va uzunlik o’lchovlari, yozuvi va tilini saqlab qolganlar. Eron ahamoniylarining zulmiga qarshi O’rta Osiyoda juda ko’plab qo’zg’olonlar ko’tarilgan. Masalan Kir II ning bosqinchilik siyosatiga qarshi massagetlar malikasi To’maris va uning o’g’li Sparangiz kurash olib borgan bo’lsa, Doro I ga qarshi sak cho’pon yigiti Shiroq va mil.avv. 522 yilda Marg’iyonada Frada boshchiligida qo’zg’olonlar ko’tarildi. Ular shavqatsizlik bilan bostirildi.

Bu davrda ko’plab yangi shaharlar qurilganligini, hunarmandchilikning kengayishini,»shoh yo’li» nomi bilan xalqaro aloqa yo’li barpo etilganligini, savdo-sotiq, san’at va musiqa ishlarining ancha jonlantirilganligini, Markaziy Osiyo xalqlarining birinchi marta zarb etilgan tanga pullar bilan muomala qilinganliklarini ham qayd etish o’rinlidir. Umuman ahmoniylar davri madaniyati va san’atini tahlil qilar ekanmiz, unda Yunoniston, Ossuriya, Misr va boshqa chet el xalqlari o’zaro ta’sirini sezish qiyin emas. Bu o’zgarishlar, shubhasiz, mavjud davlatchilikka ta’sir o’tkazmasdan qolmasdi.

Milodgacha IV asrga kelib ahmoniylarning markaziy hokimiyati o’zining ilgarigi mavqeini yo’qota boshlagach ayrim o’lkalar o’z mustaqilligini qo’lga kirita boshladilar. Jumladan, Xorazm milodgacha IV asrdayoq ahmoniylar tassarrufidan chiqqan edi. Baqtriya satrapligi boshqaruvi ham mahalliy aristrokratiya vakillari qo’liga berilgandi. Lekin, bu yerda ahmoniylarga tobelik yunon – makedoniyalik bosqinchilar kirib kelguncha saqlanib qolgandi.

Milodgacha 329 yilning bahoridan boshlangan Yunon-Makedon istilochilari zulmidan qutulish uchun Sug’diyona xalqlariga 150 yil, Baqtriya xalqlariga esa 180 yil kerak bo’ldi. Iskandarning Markaziy Osiyoni boshqaruv siyosati haqida yunon olimlari Gerodot, Kvint Kursiy Ruf, Arrian, Plutarx, Diodor, Strabon kabilar ko’plab ma’lumot berganlar. Ularning ko’rsatishicha, Iskandar mamlakatni boshqarishda ahmoniylar joriy qilgan satrapliklar tizimini qoldirsada, ularning pul zarb etish va o’z ixtiyorlarida yollanma qo’shin saqlash huquqini bekor qildi. Satrapliklarda makedoniyaliklar nazorati episkoplar roli kuchaytirildi. Satrapliklar devonidagi episkop ayni vaqtda lashkarboshi ham hisoblanardi. Moliya boshqaruvi uchun esa alohida lavozim tayin qilindi. Eroniy satraplar o’rniga makedoniyaliklar quyildi. Ko’rinadiki, mamlakatni boshqarishda Iskandar deyarli katta o’zgarishlar kiritmadi.

Yevtidemning o’g’li Demetriy davrida (milodgacha 199-167 y.) Yunon-Baqtriya davlati Hindistonning bir qismni bosib olish hisobiga kengayadi, hukmdor nomi bilan tanga pullar zarb qilinadi, davlatni boshqa

Lekin, milodgacha 174 yildan Yunon-Baqtriyada separatistik harakatlar kuchayadi. Bundan foydalangan Parfiya hukmdori Mitradat I Margiyonani bosib oladi. Sug’diyona ham Yunon-Baqtriya tarkibidan chiqadi. Ana shunday og’ir damlarda Yunon-Baqtriya davlati uchun shimoli-sharqiy tomondan ko’chmanchilar xavfi ham kuchaydi. U paytda shak qavmlarining bir qismi bo’lgan yuechjilar sharqiy Turkistonda yashaganlar. Ular o’zlarining shimoli-sharqdagi qo’shnisi bo’lgan xunnlar siquvida O’rta Osiyoga quvilishga majbur bo’lgan edilar. Ular dastlab Farg’ona vodiysidagi shak qavmlarini mag’lubiyatga uchratdilar, keyinchalik milodgacha 140-130 yillar orasida Yunon-Baqtriya davlatini bosib oladilar. U yerda yashagan toxar qabilalari Yunon-Baqtriya davlati tugatilgandan keyin Tohariston deb atashgan. Unga Amudaryo chap qirg’og’idagi yerlardan Hisor tog’ tizmalarigacha bo’lgan joylar, ya’ni hozirgi Surxondaryo viloyati va Janubiy Tojikiston kirgan. Toharlar qisman ko’chmanchi bo’lib, yagona davlatga ega bo’lishmaganlar, har bir shahar o’z hukmdoriga ega bo’lishgan.

Yunon-Baqtriya davlati 120 yil yashagan. U markazlashgan davlat bo’lib, hokimiyatni podsho boshqargan. Davlat bir necha viloyatlarga bo’lingan bo’lib, viloyat hokimlari podshoga bo’ysinishgan. Bu davrda Markaziy Osiyoda qishloq xo’jaligi, madaniy hayot, hunarmandchilik va shaharlar rivojlanishini ko’rish mumkin. Bu davrga oid mis tangalar tovar-pul munosabatlari mavjudligidan dalolat beradi. Dalila daryosi bo’yi – Salavkiyadan Baqtriyagacha karvon yo’lining ishga tushirilishi bilan xalqaro savdo va madaniy aloqa jonlandi. Baqtriya orqali Xitoydan Hindistonga boradigan karvon yo’li va Buyuk Ipak yo’li tarmoqlarga bo’lingan.

Taxminan miloddan avvalgi III asrdan milodning II asrlarigacha o’lkamizda Dovon-Farg’ona deb nomlangan davlat ham bo’lgan. Xitoy tarixchilarining milodning I-II asrlariga doir ma’lumotlarida qayd etilishicha, Dovon davlati hududlari Toshkentgacha borgan. Uning poytaxti Ershi shahri edi (hozirgi Andijon viloyatining Marhamat tumani yonida). U bug’doyi, bedasi, arpasi, uzumlari, anorlari va armug’oni, kulolchiligi bilan mashhur bo’lib, hunarmandchilik ham rivoj topgan edi. Aholisi 300 ming kishidan iborat bo’lib, shaharlari soni 70 gacha yetgan.

Xitoy hukmdorlari milodgacha 104-101 yillarda 2 marta bu davlatni bosib olmoqchi bo’lganlar-da, lekin mahalliy aholining tazyiqi ostida tovon evaziga uning hududini tashlab chiqishga majbur bo’lganlar. Dovon podsholigi tepasida mahalliy aholining aslzodalaridan chiqqan hukmdor turgan. Hukmdor yonida eng yaqin qarindoshlaridan 2 ta yordamchi bo’lgan. Hukmdor davlat ishlarini olib borishda oqsoqollar kengashiga tayangan. Kengash davlat ahamiyatiga molik ijtimoiy, siyosiy va diniy masalalarni hal qilishdan tashqari hukmdor faoliyatini ham nazorat qilgan. Demak, hukmdor huquqi kengash oldida cheklangan edi. Oliy kengash hukmdorni hokimiyatga qo’yishi yoki undan chetlatishi mumkin edi. Dovon davlatini asragan bir sulola vakillari uzluksiz boshqarib kelgan. O’zbek xalqi davlatchiligi jarayonini Kushon podsholigisiz tasavvur etish qiyin. U davlatchiligimiz poydevorlaridan biri sifatida o’rganishga va faxrlanishga arzigulik meros qoldirgan. Uning katta hududida turli tildagi va dindagi xalqlarni birlashtirishga, Sharq va G’arbning barcha shaharlari bilan keng miqyosdagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalar olib borishga qaratilgan faoliyatini o’rganish katta ahamiyatga ega.

Markaziy Osiyodagi turli xalqlarning qadimgi davrlardagi diniy qarashlari va e’tiqodlari, payg’ambarlari va ular ta’limotlarining yoyilishi ko’pgina olimlar orasida ilmiy munozalarga sabab bo’layotgan masaladir. Ahmoniylar davri Markaziy Osiyo xalqlari orasida keng yoyilgan va asosiy din zardushtiylik edi. Bu ta’limotning asoschisi Zaratushtra va uning faoliyati, bu dinning muqaddas kitobi «Avesto» va u paydo bo’lgan hudud haqidagi masalalar ham hozirgi kunda ko’pchilik tadqiqotchilarning diqqat markazida turibdi.

Juda ko’pchilik tadqiqotchilarning fikricha Zaratushtra afsonaviy bo’lmasdan tarixiy shaxs hisoblanadi. U Yunon manbalarida Zoroastr nomi bilan eslatiladi. Zaratushtra nomi qadimgi Eron «Zara-ushtra» so’zidan kelib chiqqan. «Zar» – oltin, «ushtra» – tuya, yoki uch xil ma’noda – «Oltin tuyali», «Oltin tuya egasi», «Oltin tuya yetaklagan odam» deb tarjima qilinadi. U Spitama avlodidan (so’g’diycha Spitaman degan ism ham shundan kelib chiqqan) bo’lib, otasini Porrushasp, onasini Dugdova deb atashgan. Zaratushtraning otasi kohinlar tabaqasiga mansub bo’lib, u tug’ilgan mamlakat bizga noma’lum. Bularning barchasi Zaratushtra hayoti tarixi, ayniqsa uning tug’ilgan joyi va sanasi haqida to’la ma’lumot berolmaydi. Bunga yanada aniqliklar kiritish maqsadida zaradushtiylarning muqaddas diniy kitobi hisoblangan va eng eski qismlari Zaratushtra tomonidan bitilgan «Avesto» kitobiga murojaat etishimiz lozim. Avestoning maxsus boblari Zaratushtrani tarixiy shaxs sifatida yoritiladi.

Al-Beruniy Zaratushtraning tug’ilgan yilini makedoniyalik Iskandardan 258 yil oldin edi, deb belgilaydi. Ba’zi tadqiqotlar bu sanani to’g’ri desa, ba’zilari noto’g’ri deb hisoblaydilar. Mil. Avv. 330 yilda Ahmoniylarning so’nggi vakili bo’lgan Doro III vafot etadi. Hokimiyat makedoniyalik Iskandarning qo’liga o’tadi. Agar Beruniy ma’lumotlaridan xulosa chiqaradigan bo’lsak (330+258=588), Zaratushtra mil. Avv.588 yilda tug’ilgan. V.I. Abayev va I.M. Dyakonov xulosalariga ko’ra Zarashtura yashab o’tgan vaqt – bu mil. Avv. VII-VI asrlardir. Olimlar fikriga ko’ra, Zaratushtra mil. Avv. 553-541 yillar atrofida 77 yoshida vafot etgan. Bu sana hisobidan Zaratushtra 630-553 y. yoki 618-541 yillar davomida yashagan bo’lishi mumkin.

Zaratushtraning tug’ilgan joyi haqida hozirgacha ham bahslar davom etayotgan bo’lishiga qaramasdan, bu muammoga aniqliklar kiritilmagan. U haqda turli fikrlar mavjud. Bir guruh olimlar Zarashtrani hozirgi Ozarbayjon hududida tug’ilgan deb hisoblaydilar. Bu guruh olimlar «Avestoda» keltirilgan Ar’yonam Vayjo (forscha «Eron yoj» – aynan tarjimasi, «eron tekisligi» degani, bu viloyat – Zaratushtra ta’limoti dastlabki tarqalgan viloyat hisoblanadi) viloyatini o’zlariga asos qilib oladilar. Yana bir guruh olimlar Zaratushtrani Baqtriyada (hozirgi O’zbekistonning Surxandaryo vohasi, Tojikistonning janubi, shimoliy Afg’oniston) tug’ilgan deb hisoblaydilar. Bu guruh olimlar Yunon tarixchisi Ktesiy (mil. Avv. V asr oxiri – IV asrning boshi) ma’lumotlariga asoslanadilar. Undan tashqari, bu guruh tadqiqotchilar «Avesto»ning eng qadimgi qismlari Baqtriyadi yozilgan deydilar. Yana boshqa bir olimlar guruhi Zaratushtraning vatani – qadimgi Xorazm deb hisoblaydi. Payg’ambar Zaratushtra tug’ilgan joy va vatani haqida «Avestoda» hech qanday ma’lumot yo’q. «Avesto»da keltirilgan geografik hududlarni o’rganishdan xulosa chiqargan ko’pchilik hozirgi tadqiqotchilar Zaratushtraning Markaziy Osiy viloyatlaridan birida
hech bo’lmaganda bu hududga qo’shni bo’lgan shimoli-g’arbiy Eron hududida tug’ilgan deydilar. Umuman olganda, Zaratushtraning vatani Markaziy Osiyo deb hisoblovchi olimlar ko’pchilikni tashkil etadi. Zaratushtraning diniy islohotlar o’z vatanida tarafdorlarini topmagan. Shuning uchun ham payg’ambar o’z yurtidan ketishga majbur bo’lgan. Zaratushtra e’tiqodini qabul qilgan birinchi tarafdorlari – bu qadimgi Baqtriya podshosi Kavi Vishtasp, malika Xutaosa va ularning yaqin qarindoshlaridir.

Zaratushtra dinining yoki aniqroq qilib aytganda diniy islohotning mohiyati nimada? Ko’p xudolikdagi eroniy xalqlardan qay birlari unga ko’proq kirgan? Zaratushtra o’z g’oyalarida qonli qurbonlik (mil. Avv. VII asrgacha bo’lgan dinlarda odamlar va hayvonlar xudolarga qurbonlik qilgan) qilishni qat’iyan qoralaydi. Zaratushtra yana shuni ta’kidlaydiki, odamzod yashashga haqli bo’lib, bu huquqdan uni mahrum qilishga hech kimning haqqi yo’q. Zaratushtra o’z g’oyalarini targ’ib qila boshlagan davr Markaziy Osiyo va Eron xalqlari tarixida eng muhim davr edi. Ibtidoiy jamoa munosabatlari o’zgarib, sinfiy munosabatlar qaror topmoqda edi. Yangi din bu o’zgarishlarni o’zida aks ettirar va tug’ilayotgan sinfiy jamiyatga xizmat qilardi. U sinfiy jihatdan birlashishga va kuchli markazlashgan hokimiyat tuzishga, o’sha davrda o’troq dehqonchilik bilan shug’ullanuvchi vodiy aholisi uchun «xudoning qamchisi» (tig’i)» hisoblangan ko’chmanchi xalqlarga qarshi keskin kurashga chaqirdi. Zaratushtra islohotlari diniy jihatdan ham, ijtimoiy jihatdan ham bita – ulug’ va donishmand xudo Axuramazdaga (so’zma-so’z tarjimasi «janobi dono») sig’inishga va Axuramazdaning dushmanlari deb e’lon qilingan sobiq qabila xudolari – asuralar va devlarga qarshi kurashga olib keldi.

Zardushtiylarning muqaddas kitobi «Avesto» shu tariqa yuzaga kelgan. Bir qator olimlar zardushtiylik aqidalariga tayanib «Avesto»ni ilk Sosoniylar (milodning III-VI asrlari) davriga bog’lasalarda, shunga qaramay uning birinchi tahriri miloddan oldingi I asrlarda bo’lib o’tgan deb hisoblanadi. «Avesto» jumlasi ham o’sha paytda paydo bo’lgan bo’lib, u o’rta fors tilida, «apastak», ya’ni «asos», «asosiy matn» degan ma’noni bildiradi. Eng qizig’i Videvdat bo’lib, to’plam ma’nosi – «devlarga qarshi qonun» demakdir. U kohinlar majmui bo’lib, poklanish marosimlari qoidalari, gunohlarni yuvish va sahovatli bo’lish, har xil urf-odat qoidalari, shu bilan birga Dafn etish marosimlari haqidagi bo’limdir.

«Avesto»ning yana bir qimmatli tomoni shundaki, u O’zbekiston xalqlari qadimgi tarixini o’rganishda dastlabki yozma manbalardan biri hisoblanadi. «Avesto»ni to’plam holida yig’gan olim anketil Dyupperon (Fransiya) bo’lib, u XVIII asrning o’rtalarida uni Hindistondagi Gujarat viloyatidan keltiradi va Fransuz tilida Chop ettiradi. Bizgacha «Avesto»ning ayrim kitoblari yetib kelgan. Tadqiqotchilar uni quyidagi qismlardan iborat deb hisoblaydilar. «Yasna» «qurbonlik keltirish», «Yasht» (qadrlash), «Videvat» (devlarga qarshi qonunlar). «Visprat» (hamma hukmronlar). «Yasna»dagi 72 bobdan 17 tasi payg’ambar Zaratushtraga tegishli. Ular – «Gota»lar nomli «muqaddas qo’shiqlar»dir. Videvdatda Markaziy Osiyodagi viloyatlar va davlatlar haqida quyidagicha ma’lumotlar beriladi: «Men, Axuramazda eng yaxshi yerlar va mamlakatlar orasida birinchi bo’lib Vanxvi Daiti bo’yida (ko’pchilik tadqiqotchilar uni Amudaryo deydilar) Aryonam vayjoni yaratdim, shunda o’lim keltiruvchi Anxro Manyo devlar va qishni yaratdi Men Axuramazda eng yaxshi yerlar va mamlakatlar orasida ikkinchi bo’lib sug’diylar yashaydigan Gava makoniga asos soldim». Shundan so’ng Mouru (Marg’iyona), Bahdi (Baqtriya) kabi ko’plab davlat va viloyatlar eslatiladiki, bu «Avesto»ning tarixiy manbai sifatida qimmatini yanada oshiradi. Ba’zi olimlar, makedoniyalik Iskandar qadimgi forslar sulolasini tor-mor etganidan so’ng «Avesto»ning eng eski qismlarini yo’q qilgan deb hisoblaydilar.

Ammo, Parfiya podshosi Vologez I davrida (mil. 51-78 yillari). «Avesto»ning qolgan qutgan qismlari to’planadi.

Ma’lumki, milodgacha IV asr o’rtalarida yunon-grek bosqinchilarining harakati natijasida yuqorida eslatuvchi yuechji deb eslatilgan massaget qabilalari Sharqiy Turkistondan to Mug’ulistongacha bo’lgan yerlarga ketib qolgan edilar. Lekin, ular o’sha vaqtda Balxashdan to Xitoygacha bo’lgan hududlarda yashovchi xunnlar zarbasi bilan milodgacha 165 yilda G’arbga uloqtirib tashlanganlar. Yuechjilar dastlab Farg’onada, keyinroq milodgacha 155 yildagi Yunon Baqtriya inqirozidan foydalanib, Sug’d va Baqtriya yerlariga ham kirib borgan edilar. Hokimiyat uchun kurashgan 5 ta qabilalar orasida Guyshuan (Kushon) guruhi g’olib chiqib, milodgacha I asr oxirida yuqorida qayd etilgan Tohariston va Kushon podsholigini barpo etgan. Bu davlatning asoschisi Kujula Kadfiz bo’lgan.

U o’z davlatini Kushon bekligi sifatida e’lon qiladi va hozirgi Surxandaryo viloyatining Sho’rchi tumanida joylashgan Dalvarzintepani bu beklikning poytaxtiga aylantirdi. Kudzula Kadfiz o’z davlat chegaralarni kengaytirish va uning mustahkamlash maqsadida Amudaryoning chap sohili tumanlarini egallashga bel bog’ladi. U tez orada Parfiya, Afg’oniston va Kashmirni egalladi. Kudzula Kadfiz 80 yoshida tark etdi. Uning davrida Kushon davlatining o’z pullari bo’lmagan. Kudzulla Kadfiz tangalarni Rim saltanati va Parfiya podsholari zarb etgan tangalarga taqlid qilib chiqargan. Shu boisdan ham bu davrdagi tangalarda «Kudzula Kadfiz Yabg’u» degan yozuvlarni uchratamiz. Keyinroq esa «Hukmdor Kadfiz» degan yozuvda tangalar zarb etilgan.

Kudzula Kadfiz vafotidan so’ng uning o’g’li Vima Kadfiz taxtga o’tradi. Bu davrda Kushonlar davlati Pokiston va Hindiston markaziy viloyatlarini bosib oladi. Vima Kadfiz o’z nomidan tangalar zarb etadi. Unga atab tosh haykali o’rnatadilar. Bu haykal Hindistonning Mathura shahrida qad ko’taradi. Vima Kadfiz 30 yil podsholik qiladi. Mamlakatda pul islohotini o’tkazadi.

Vima Kadfizdan so’ng mamlakatni idora etish Kanishka zimmasiga tushgan. U podsholik qilgan davrda Hindistonning janubiy tumanlari, Markaziy Osiyoning Sug’diyona, Xorazm va choch viloyatlarini zabt etadi. Kanishka davrida «shahlarning shohi – ulug’ xaloskor» yozuvi bilan tanga pullar zarb etiladi. Kanishka tangalari Ashgabatdan Xorazmgacha, buyog’i Toshkent vohasigacha bo’lgan katta hududlarda ko’plab topilgan. Kushon davlati bu davrda eng gullagan va hududlari juda ham kengaygan davrida o’z boshidan kechiradi. Kanishka Budda dinini rasmiy ravishda davlat dini deb e’lon qiladi, buddizmni qabul qilib, uning saltanat miqyosidagi tashviqotchisi va himoyachisiga aylanadi. kanishka davlat poytaxtini Dalvarzindan peshovardga ko’chiradi.

102 yilda Xitoyning nomdor va yengilmas lashkarboshisi Ban Chao vafot etadi. Bundan foydalangan Sharqiy Turkiston viloyatlari xalqlari birin-ketin Xitoyga qarshi qo’zg’olonlar ko’tardilar. Bu qulay vaziyat tufayli kushonlar 107 yilda Sharqiy Turkistonga Yana lashkar tortadilar. Kushonlar sharqiy Turkistonga o’zlari bilan buddizmni ham olib keldilar. Ular Sharqiy Turkistonda o’z hukmdorlarini o’rnata olmagan bo’lsalarda, Hindiston yilnomalarida Kanishkaning Tarim havzasini bosib olganligi haqida ma’lumotlar berilgan. Xullas, Kanishka podsholik qilgan 23 yillik davrda Kushonlar davlati hududlari juda ham kengaygan.

Soson podshosi SHOPUR 1 (241-242 yillar) yozdirgan «Zoroastr Kaabasi»da kushonlar saltanatining hududi haqida: «Kushonlar mamlakati Peshavor, Qashg’ar, So’g’d va Chochgacha cho’zigan», – deyiladi. Markaziy Osiyoda kushonlar asos solgan 3 ta shahar bo’lgan: 1. Koson – Farg’ona vodiysida; 2. Kattaqo’rg’on – Zarafshon vohasida va 3. Kesh – Qashqadaryo viloyatidadir.

Kanishka vafotidan keyin kushonlar taxtiga uning o’g’li Vasishka o’tirdi. U 4 yilgina podsholik qildi xolos. Vasishkadan so’ng hokimiyat Xuvishka qo’liga o’tadi. U 32 yil hukmronlik qiladi. Undan so’ng Vasudeva podsholik qildi. Vasudeva 34 yil mamlakatni idora qildi. Bu davrga kelib Kushon podsholigi ikki qismga bo’linadi. Mamlakatning bir qismiga Vasudeva, ikkinchi qismiga Kanishka III hukmronlik qiladi. Buni ularning har ikkalasi nomidan zarb etilgan tanga pullar isbotlaydi.

Shahar qurilishiga katta e’tibor berilgan, me’moriy-monumental, tasviriy va amaliy san’at, haykaltaroshlik rivojlanish borasida eng yuqori nuqtaga ko’tarilgan. Ichki va tashqi savdo taraqqiy etgan. Mamlakatda tinchlik va osoyishtalik hukmronligiga erishilganligi tufayli dehqonchilik va uning yurak tomirlari hisoblangan sug’orish inshootlarini barpo etish davlat tasarrufida bo’lgan. Hunarmandchilikning deyarli barcha tarmoqlari keng ko’lamda yuksalgan. Bu davrda etnik madaniyati, tili va dini bir xil bo’lgan xalqlarning siyosiy jihatdan birlashishi ayniqsa muhim ahamiyat kasb etgan. Turli xalqlar madaniyatining chatishishi natijasida bu yerda o’ziga xos yangi madaniyat shakllanib rivoj topadi va keyingi asrlar madaniyatining taraqqiyotiga ham zamin bo’lib xizmat qiladi. Shu bilan birga kushonlar davri Markaziy Osiyo xalqlarining oldingi davridagi taraqqiyotiga yakun yasadi. Shundan so’ng Sharq va G’arb madaniyatlarining o’zaro ta’siri yangi tarixiy bosqichga qadam qo’ydi. Ellin madaniyatining an’analari Kushonlar davrida ijodiy jihatdan qayta shakllandi va yangicha talqin qilina boshlandi.

Lekin, markazlashgan davlat barpo qilish va kengaytirish uchun uzoq davr olib borilgan harbiy harakat milodiy III asrdan Kushon imperiyasining inqirozga yuz tutishiga sabab bo’ldi. Uning asosiy qismi Sosoniylar sulolasi qo’liga o’tishdi. Qisman esa shimoldan kirib kelgan xionit, eftalit va oq xunnlar deb nomlangan yarim ko’chmanchi xalqlar tomonidan egallandi.

Bu davrda Xorazm ham mustaqil davlat bo’ldi va unda milodiy III asr 40-50 yillaridan Afrig podsholari hukmronligi boshlanadi.

Umuman olganda Kushonlar hukmronligi sharoitida o’zbek davlatchiligining deyarlik 1,5 ming yil davom etgan qadimgi davriga yakun yasaldi va davlatchiligimizning yangi bosqichi uchun shart-sharoitlar yaratildi deyish mumkin.

Vatanimiz hududlarida zardushtiylik bilan bir qatorda MONIYLIK dini ham milodimizning III asri o’rtalaridan boshlab keng tarqala boshlagan dinlardan biridir.

Moniylikning asoschisi Moniy ibn Fatak (216-277) dir. U 216 yilda Taysafun (Ktesifon) yaqinida tavallud topgan. Shu bilan birga Moniy 230-yillarda Eron, Markaziy Osiyo, Hindiston bo’ylab safar qilib zardushtiylik, buddiylik, bahramandlik dinlari bilan va turli diniy ta’limotlar bilan tanishadi. 240-yillardan boshlab Moniy o’zining mustaqil ta’limotini targ’ib qila boshlaydi. O’z ichiga zardushtiylik, buddiylik, brahmanlik, xristianlik dinlarining ba’zi tomonlarini olgan bu ta’limot boshqa mamlakatlarda ham qiziqish uyg’ota boshlaydi. Jumladan, sosoniylar sulolasidan bo’lgan Eron shohi Shopur I bu ta’limotni quvvatlab Moniyni Eronga taklif etadi. Moniyning 242 yilda Shopur I ning taxtga o’tirib toj kiyish marosimi paytida birinchi marta o’z ta’limotini bayon etib va’z o’qiydi. Shopur I Ushbu moniylik ta’limotini xristianlik va mahalliy dinlarga qarshi chiqadilar. Zardusht kohinlarining kuchayishi tufayli Moniy muvaffaqiyatsizlikka uchrab Erondan qochishga majbur bo’ladi. Shundan so’ng Moniy Markaziy Osiyo yerlarida, shu jumladan O’zbekiston hududida faoliyat ko’rsatadi.

Moniy 273 yilda Eronga qaytadi va Shoh Bahrom Ining topshirig’i bilan 275 yilda hisbga olinib zindonband qilinadi va 277 yilda qatl etiladi. Moniy bir necha kitoblar muallifidir. Jumladan «ShOBURAQON», «KANZ ULAHYO’», («Tirilganlar xazinasi») «JABBORLAR HAQIDA», «SIRLAR KITOBI», «AVANGELION», «KEFALAYA», «BUNGOXIK», (Bungohang) kitoblari uning qalamiga mansubdir.

Moniylik ta’limoti Moniy o’limidan keyin ham keng tarqaladi. U VIII asrda Uyg’ur xonligida hukmron dinga aylanadi. Ammo keyinchalik moniylik islom dini ta’qibiga uchraydi va asta-sekin Yevropa va Osiyo mamlakatlarida barham topadi. XIV asrga bu diniy ta’limot Xitoyda ham taqiqlanadi. Biroq moniylikdagi yaxshilik va yomonlik kurashi haqidagi dualistik ta’limot keyinchalik Yevropa mamlakatlarida pavlikianchilik, Sharq mamlakatlarida esa mazdakiychilik harakatlarini keltirib chiqardi.

Moniy o’rta asr sharq she’riyatida mashhur naqqosh va rassom sifatida doimo tilga olingan. Buyuk shoirlardan Nizomiy Ganjaviy, Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiylar o’z «Xamsa»larida Moniyni ta’rif va tavsif etib o’tganlar. Jumladan Alisher Navoiy o’z «Xamsa»siga kirgan. «Farhod va Shirin», «Sab’ai sayyor» kabi dostonlarida Moniyni alohida tilga olgan.

Markaziy Osiyo xalqlari dunyodagi eng boy tarixga ega bo’lgan xalqlardan ekanligi yuqoridagi mavzularida qayd etildi. Bu o’lkada qadim-qadimdan yashab kelgan Xorazmiylar, Baqtriyaliklar, Sug’diyonaliklar, Parfiyonlar, Davanlilar, Qang’ililar, Kushonlar va boshqalar o’z paydo bo’lish, rivojlanish va tarqqiy qilish tarixlariga monan o’z madaniyatlari va yozuvlariga ham ega bo’lganlar. Hozirgacha bizga ma’lum bo’lgan manbalarda Markaziy Osiyo xalqlarining yozuv tarixi yoshini taxminan, 2500- 2700 yillar atrofida deb hisoblaydilar, Xorazm, baqtr va sug’dda eron tillari bir necha laxjalardan iborat bo’lgani kabi, turkiy tillar ham xilma-xil laxjalarni o’z ichiga olgan. Uzoq yillar o’tishi bilan eron tillari zaminida fors tili – tojik tili, turkiy tillar laxjalari zaminida turkiygo’y xalqlar tillari paydo bo’lgan. Qadim-qadimdan bu hududda yonma-yon, yelkama-yelka yashab kelgan domo iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jihatdan aloqador va bog’lanib ketgan eron va turk tillarida so’zlashuvchi xalqlar so’zlashuv tili jihatidan ham bir-birlariga kuchli ta’sir o’tkazganlar. Buni nafaqat og’zaki so’zlashuv tilida balki yozma madaniyatda ham ko’rish mumkin.

Mil.avv. I ming yillik o’rtalarida Eron, Markaziy Osiyo va boshqa o’lkalarda oromiy yozuvi keng tarqalgan. Markaziy Osiyoni Zulqarnayn bosib olgach, u yerga Yunon yozuvi kirib keldi. Oromiy yozuvi, Yunon yozuvi, forsiy mixxat muayyan davrlarda ma’muriy hujjatlarda qo’llanilgan. Mi. avv. I ming yillik o’rtalarida oromiy yozuvi negizida Ovesto, Xorazm, So’g’d, Kushon-Baqtriya, Rum (Urxun – Enasoy) Uyg’ur kabi bir qator mahalliy yozuvlar vujudga kelgan. Tarixi yozma manbalarning guvohlik berishicha, Kushon davlati davrida Hind xalqlari bilan o’zaro aloqadorlik negizida Braxma va Qharoshhi deb atalgan hind alifbolari ham ishlatilgan.

Muarrixlar muqaddas «Avesto» kitobini milloddan avvalgi VII-V asrlarda bitilganligini taxmin qiladilar. Markaziy Osiyoda uzoq vaqtlar qo’llanib kelingan Xorazm va so’g’d yozuvlari ham qadimiydir. Xorazm yozuvi oromiy yozuvning qadimiy an’analarini o’zida saqlab qolgan edi. Buni rus olimi S. P. Tolstov o’z hamkasblari bilan Xorazmdagi Qo’yqirilgan qal’asida arxeologiyada oid tadqiqotlar uyushtirib topgan ashyolar asosida isbotladi. Bu yerdan u Xorazm yozuvi namunalarini topdi. Bu yozuvlar qadimgi Xorazm tangalari, muhrlari, hujjatlari, san’at asarlari, uyro’zg’or buyumlarida aks etgan edi. Shunday qilib yuqoridagi dalil asoslar Markaziy Osiyo hududidagi xalqlar eng qadimgi yozma madaniyatga ega bo’lganligini isbot qiladi. Bu g’oyatda muhim siyosiy ahamiyatga molik masaladir. Chunki, qadimgi ajdodlarimiz o’z rivojlangan davlatchiligi, yuksak rivoj topgan madaniyati va yozuviga ega bo’lgan qadim-qadim zamonlarda shimoliy mintaqalarda yashovchi xalqlar hali yovvoyilik bosqichidan ham chiqmagan edilar.