Poliandriya – Kо’рerlilik

Poliandriya – Kо’р erlilik – bir urg’ochi zotning bir necha erkak zot bilan jinsiy munosabatlari.