Septalar

Septalar, to’siqlar, pardalar – o’simlik va hayvon organizmlaridagi bo’shliqlar yoki hujayra massalarini ajratib turuvchi ko’ndalang pardalar.