Shershnyalar – Qovog’arilar

Shershnyalar – Qovog’arilar – asl arilar urug’i; arilarning eng yirigi. Chaqqan joyida kuchli og’riq рауdo bo’ladi. Asalarichilikka zarar yetkazadi.