Spermiy

Spermiy (sperma so’zidan olin- gan) — gaploid xromosomali erkaklik jinsiy hujayralar; 1) spermatozoid- ning o’zi; 2) urug’li o’simliklarning xivchinsiz urug’hujayrasi; faol harakatlanmaydi.