Sug’orish

Sug’orish – уеr holatini yaxshilash uchun unga suv berish.