Vitaminlar

Vitaminlar, darmondorilar – tirik organizmlarning hayot faoliyati uchun juda zarur bo’lgan, kichik molekulali organik birikmalar; asosan o’simliklarda va mikroorganizmlarda hosil bo’ladi. Odam va hayvon огganizmidagi fiziologik, biokimyoviy jarayonlarning me’yorli kechishini ta’minlaydi.