Оliу asab faoliyati

Оliу asab faoliyati – bosh miya katta yarim sharlarining po’stlog’i bilan bog’liq asab faoliyati. Organizmning barcha muhim hayotiy vazifalarini boshqarib, uni tashqi va ichki muhitning o’zgaruvchan sharoitlariga moslashuvini ta’minlaydi.