Bo’rtish

Bo’rtish, bо’kish – urug’ning unish oldidan suvni shimib, hajmining kattalashishi.