Cho’yanbek

Cho’yanbek-beklar avlodiga mansub bo’lgan cho’yandek mustahkam bola