GIS tutami

GIS tutami (nemis olimi V. GIS nomidan), Gistovar tutami, atrio- ventrikulyar tutam — yurak o’tkazuvchi sistemasining bir qismi. Yurakning bo’lmacha b-n qorinchasi oralig’ida (o’ng bo’lmacha devorida) joylashgan. G.t. orqali bo’lmachalarning qisqarish to’lqinlari qorinchalarga o’tadi. Shun- Day qilib, yurakning o’tkazish yo’li yurak bo’lmachalari b-n qorinchalar o’rtasida qisqarish (sistola) va bo’shashish (dia- stola) ritmini tartibga solib turadi.