Glikoproteidlar, glikoproteinlar

Glikoproteidlar, glikoproteinlar — tarkibida uglevodlar bo’lgan murakkab oqsillar. Mol. m. bir necha o’n mingdan bir necha millionga- cha etadi. Hayvon, o’simlik, mikroorga- nizmlarning deyarli barcha hujayra va to’qimalari takibiga kiradi. G. orasida fermentlar, gormonlar, immunoglobu- linlar, kon plazmasi komponentlari, musinlar, mukoidlar, membrana resep- torlari va b. uchraydi. O’simliklar G.i krnning maxsus moddalarini cho’kmaga tu- shirish va eritrositlarni agglyutinasiya qilish xususiyatiga ega. Bular lektinlar deb ataladi.