G’ulommahbub

G’ulommahbub-suyuklining, ya’ni Allohning quli