Loshmidt soni

Loshmidt soni (NL) – normal sharoitda [ r – 101325 Pa (1 ATM) bosim va T ~ 273,75 K (°S) t-Rada] turgan ideal gazning 1 m3 hajmdagi molekulalari (atomar gaz holidagi atomlar) soni. Birinchi bo’lib 1805 yilda avstriyalik fizik Y. Loshmidt (J. Loschmidt; 1821-95) aniqlagani uchun uning nomi bilan ataladi. 1956 yilda Italiyaning Turin shahrida Jahondagi o’zgarmas kattaliklarga bag’ishlangan xalqaro konferentsiyada Loshmidt soni — NL =2,6872-10″ sm3 = 2,6872- Kyam3 molekulalar (atomlar) soni qabul qilindi. Loshmidt soni boshqa o’zgarmas kattaliklar bilan bog’lanib bir qancha fizik tenglamalarda uchraydi.