Meta …

Meta … (Yunoncha meta — orasida, keyin, oralatib) — qo’shma so’z bo’lagi; oraliqda ekanligini, nimadandir keyin kelishini, boshqa biron narsaga o’tishini bildiradi (masalan, metabolizm, metagenez).