Mo’tabar

Mo’tabar-hurmatli, aziz, e’zozga loyiq. Ehtimol: Mo’tabarxon