Omil

Omil (arabcha)-1) soliq yig’uvchilik lavozimidagi kishilar ma’nosini anglatuvchi tarixiy atama hisoblanib, IX-XVIII asrlarda Movarounnahrda keng qo’llanilgan. Tarixiy manbalarda Omillar, asosan, xizmatchi yoki amaldor ma’nolarida ko’plab uchraydi; 2) saljuqiylar davrida zakotchi, xiroj yig’ib oladigan amaldor.