Onkogenlar

Onkogenlar – rak (shish, o’sma) hosil qiluvchi genlar. Bular me’yorli hujayrani хаvfli shish hujayralarga aylantirish xususiyatiga ega.