Onlayn maqolalar

MILLIYCHA.UZ XALQARO MILLIY PLATFORMA ILMIY-TEXNIK, MA’NAVIY-MA’RIFIY VA BOSHQA BARCHA SOHALARDAGI MAQOLALARNI QABUL QILADI VA SAYT ORQALI YORITIB BERADI.

MILLIYCHA.UZ SAYTIDA MAQOLALAR TOPSHIRISH SHARTLARI:
Maqola nashr etilishi uchun mualliflar o‘z maqolalarini @timur_hasanov_uktamovich elektron manzilga yuborilishini so‘raladi.
Maqolalarda keltirilgan ma’lumotlarning aniqligiga va imlo xatolari uchun mualliflar javobgardirlar.
 
I. Ilmiy maqolaning tarkibi quyidagilardan iborat bo‘lishi zarur:
1.1. Mavjud muammolar va ularni bartaraf etish uchun tavsiyalar.
1.2. Ilmiy asoslangan takliflar.
1.3. Kutilayotgan natija.
 
II. Maqolalar tahrir qilingan va rasmiylashtirishning barcha talablariga mos kelishi zarur, jumladan:
– Maqola, tezisning nomi BOSH HARFLAR bilan yozilishi, bitta bo‘sh qator qoldirilib, keyingi qatordan muallifning ismi, familiyasi va keyingi qatordan ilmiy darajasi, tashkilot nomi ko‘rsatiladi;
– Bitta bo‘sh joy qoldirilib navbatdagi qatordan o‘zbek, rus va ingliz tilidagi annotatsiya: (3-5 satr);
– Keyingi qatordan kalit so‘zlar o‘zbek, rus va ingliz tilida (3-6 ta so‘z);
– Bitta bo‘sh joy qoldirilib navbatdagi qatordan maqola (tezis) matni yoziladi;
– Maqolalar qabul qilish tili: ingliz, rus, o‘zbek(lotin grafikasi asosida).
– Maqola va tezislar Microsoft Office WORD 97-2003 da bo‘lishi talab etiladi.
– Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati maqolaning oxirida ko‘rsatilishi talab etiladi.
– Rasm va grafiklarni rasmiylashtirishda matn ichida (внутри текста) ko‘rinishida qo‘llash tavsiya etiladi;
– Mualliflar faylni o‘zlarining ismi-shariflari bilan nomlashlari shart.
 
III. Taqdim etilgan ilmiy maqolalar tashkiliy qo‘mita tomonidan ekspertizadan o‘tkaziladi, yuqorida keltirilgan talablarga mos kelmagan maqolalar saytda yoritilmaydi hamda muallif(lar)ga qaytarilmaydi.
– Ma’lumotlar mualliflarga tegishliligi uchun, maqola va tezislarning mazmuniga va keltirilgan manbalarning to‘g‘riligiga mualliflar mas’ul.
 
IV. Har bir maqola (tezis) uchun badal puli 20 000 (yigirma ming) so‘m.
Maqola Milliycha.uz saytida yoritilgan har bir  muallifga elektron (***.PDF) shaklda sertifikatlar taqdim etiladi.
V. Maqolalar (@timur_hasanov_uktamovich) manzili orqali qabul qilinadi. Bog’lanish uchun telefon raqam (+998) 93-309-44-10

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА MILLIYCHA.UZ ПРИНИМАЕТ СТАТЬИ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, ДУХОВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВСЕХ ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ И ПУБЛИКУЕТ ЧЕРЕЗ САЙТ.

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ СТАТЕЙ НА САЙТЕ MILLIYCHA.UZ:
Просьба к авторам присылать свои статьи на электронный адрес @timur_hasanov_uktamovich для публикации статьи.
Авторы несут ответственность за достоверность информации и орфографические ошибки в статьях.
 
I. Содержание научной статьи должно включать следующее:
1.1. Существующие проблемы и рекомендации по их устранению.
1.2. Предложения, основанные на науке.
1.3. Ожидаемый результат.
 
II. Статьи должны быть отредактированы и соответствовать всем требованиям оформления, в том числе:
– Название статьи и диссертации следует писать ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, оставляя одну пустую строку, а в следующей строке указывать имя и фамилию автора, а в следующая строка;
– аннотация на узбекском, русском и английском языках со следующей строки с оставлением одного пробела: (3-5 строк);
– Ключевые слова со следующей строки на узбекском, русском и английском языках (3-6 слов);
– оставить один пробел и написать текст статьи (тезиса) со следующей строки;
– Язык приема статей: английский, русский, узбекский (на основе латинской графики).
– Статьи и тезисы должны быть в формате Microsoft Office WORD 97-2003.
– Список использованной литературы должен быть указан в конце статьи.
– рекомендуется использовать при оформлении картинки и графику в виде текста (внутри текста);
– Авторы должны назвать файл своими именами.
 
III. Присланные научные статьи будут рассмотрены оргкомитетом, статьи, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не будут опубликованы на сайте и не будут возвращены автору (авторам).
– Авторы несут ответственность за принадлежащие авторам данные, за содержание статей и тезисов, а также за правильность цитируемых источников.
 
IV. Размер вознаграждения за каждую статью (тезис) составляет 20 000 (двадцать тысяч) сумов.
Сертификаты будут предоставлены в электронном виде (***.PDF) каждому автору, чья статья опубликована на Milliycha.uz.

V. Статьи принимаются по адресу (@timur_hasanov_uktamovich). Контактный телефон (+998) 93-309-44-10

MILLIYCHA.UZ INTERNATIONAL NATIONAL PLATFORM ACCEPTS ARTICLES IN SCIENTIFIC-TECHNICAL, SPIRITUAL-EDUCATIONAL AND ALL OTHER FIELDS AND PUBLISHES THROUGH THE SITE.

TERMS OF SUBMISSION OF ARTICLES ON THE MILLIYCHA.UZ WEBSITE:
Authors are requested to send their articles to the e-mail address @timur_hasanov_uktamovich in order to publish the article.
The authors are responsible for the accuracy of the information and spelling errors in the articles.
 
I. The content of the scientific article must include the following:
1.1. Existing problems and recommendations for their elimination.
1.2. Science-based suggestions.
1.3. Expected result.
 
II. Articles must be edited and comply with all formalization requirements, including:
– The name of the article and thesis should be written in CAPITAL LETTERS, one empty line should be left, and the author’s name and surname should be indicated in the next line, and the academic degree and the name of the organization should be indicated in the next line;
– Annotation in Uzbek, Russian and English from the next line with one space left: (3-5 lines);
– Keywords from the next line in Uzbek, Russian and English (3-6 words);
– Leave one blank space and write the text of the article (thesis) from the next line;
– Language of receiving articles: English, Russian, Uzbek (based on Latin graphics).
– Articles and theses must be in Microsoft Office WORD 97-2003.
– The list of used literature must be shown at the end of the article.
– It is recommended to use pictures and graphics in the form of text (vnutri texta) when formalizing;
– Authors must name the file with their own names.
 
III. Submitted scientific articles will be examined by the organizing committee, articles that do not meet the above requirements will not be published on the site and will not be returned to the author(s).
– The authors are responsible for the data belonging to the authors, for the content of the articles and theses, and for the correctness of the cited sources.
 
IV. The fee for each article (thesis) is 20,000 (twenty thousand) soums.
Certificates will be provided in electronic form (***.PDF) to every author whose article is published on Milliycha.uz.

V. Articles are accepted at (@timur_hasanov_uktamovich). Contact phone (+998) 93-309-44-10

Sanoat texnologiyalariga oid maqolalar

Ta’limga oid maqolalar