Optik o’lchov asboblari

Optik o’lchov asboblari – Fizik kattaliklar o’lchanadigan asboblar. Ularga masofa, chiziqli va burchak siljishlari o’lchanadigan (masalan, optimetr), temperatura, quyosh radiatsiyasi o’lchanadigan (masalan, aktinometr), moddalarning tarkibi va kontsentrasiyasi o’lchanadigan (kalorimetr, nefelometr, polyarimetr, interferometr, spektrometr va boshqalar), fotoelektr kattaliklar o’lchanadigan asboblar (Lyuksmetr, sensitometr, fotometr) kiradi.