Polimorfizm – Kо’рshakllilik

Polimorfizm – Kо’р shakllilik – bir tur, koloniya, to’da doirasida bir-biridan keskin farq qiluvchi harnda turli xil vazifalarni bajaruvchi individlarning rnavjudligi. Masalan, ishchi, erkak, оnа asalarilar.