Produtsentlar

Produtsentlar – anorganik moddalardan organik moddalarni hosil qiluvchi xemotroflar va avtotroflar.