Qobiq

Qobiq, po’stloq – роуа yoki ildizdagi kambiydan tashqarida joylashgan tirik hujayralar qavati.