Qon bosimi

Qon bosimi – qonning yurak bo’lmalari уа tomirlar devoriga ta ‘sir ko’rsatuvchi bosimi. Yurakning qisqarib, qonni haydashi tufayli рауdo bo’ladi.