Re…

Re… (lotincha re…) — o’zlashma so’zlar tarkibadiga old qo’shimcha bo’lib: 1) muayyan harakat yoki voqeahodisaning qaytarilishini, takrorlanishini, Yangidan boshlanishini (masalan, rekonstruktsiya, revaktsinasiya;) 2) qarama-qarshi harakatni, qarshi, aks ta’sirni (masalan, reaktsiya, regress) bildiradi.