Redutsentlar

Redutsentlar, destruktorlar – огganik qoldiqlar bilan oziqlanib, uni parchalab, birmuncha oddiy mineral moddalarga aylantiradigan organizmlar (asosan bаktегiуаlаг va zamburug’lar).