Regeneratsiya

Regeneratsiya – Qayta tiklanish – organizmning shikastlangan yoki yo’qolgan a’zo yoxud to’qimalarini tiklashi. Bunga organizmning biron-bir qismidan butun bir огrganizmni hosil qilish ham kiradi (vegetativ ko’payish va somatik embriogenez).