Rezervat

Rezervat, qo’riqxona, – tabiiy kompleks elementlari (о’rmоn, o’simliklar, ko’l, qushlar, ovlanadigan hayvonlar уа hokazo)dan biri muhofaza qilinadigan hudud. Biosfera qo’riqxonalaridan mауdonining kichikligi bilan farqlanadi.