Revertaza

Revertaza – RNK dan DNKga irsiy informatsiyani ko’chirish reaksiyasini katalizlovchi qaytar transkriptaza fermenti.