Sarkoma

Sarkoma – biгiktiruvchi to’qimalarda rivojlanadigan xavfli shish.