Senobioz

Senobioz – organizmlarning guгuh (uyushma)larda birgalikda hayot kechirishi.