Selom

Selom, bo’shliq, tananing ikkilamchi bo’shlig’i – ko’p hujayrali hayvonlarning ichki a’zolari bilan tana devori o’rtasidagi bo’shliq. Asosan tayanch vazifasini bajaradi.