Sezgirlik

Sezgirlik – tirik organizmning tashqi vа ichki muhit qo’zg’atuvchilari ta’sirini qabul qilib olish xususiyati. Evolutsiya davomida hayvon organizmlarida maxsus asab hosilalari (геtseptorlar) shakllanib, ular faqat ma’lum turdagi qo’zg’atgichni qabul qilishga moslashadi. Masalan, mехаnoretseptorlar, fotoretseptorlar, хеmoretseptorlar.