Sentriola

Sentriola, markaziy tanacha – hujayra yadrosiga yaqin joydan o’rin olgan (silindrik) ikkita tanacha. Har bir sentriola tubulin oqsilining polimerizatsiyaga uchrashi natijasida hosil bo’lgan mikronaychalarning to’qqizta triplotlarining qo’shilishidan hosil bo’ladi. Qutblarga tarqaluvchi urchuqlar yo’nalishini belgilab bегаdi. Tarkibida DNK bo’lib, o’zidan ko’payish xususiyatiga ega.