Shabada

Shabada-yengil, mayin shamol, tong shamoli, ya’ni muloyim, yumshoq tabiatli qiz