Sharpeyev tolalari

Sharpeyev tolalari – payning suyak bilаn tutashgan joyidagi suyak parda уа suyakni biriktirib turuvchi bir tutam kollagen tolalar.