Simpodial shoxlanish

Simpodial shoxlanish, yonshoxlanish – shoxlanish turlaridan biri; bunda tana uchidagi kuгtak o’sishi to’xtab, uning o’rniga yonshoxlar o’sa boshlaydi. Yonshoxlar ham asosiy tana yo’nalishida o’sib, undan ham yuqoriga ko’tariladi.