Simplast

Simplast, sinsitiy – organizmning hujayra tuzilishiga ega bo’lmagan ko’p yadroli protoplasti. Ular hujayralaгning birikishidan yoki yadroning sitotomiyasiz ko’payishidan hosil bo’ladi.