Sitoxromlar

Sitoxromlar – tarkibida temir-porfirinlar tutuvchi oqsillar guruhi. Oksidlanish- qaytarilish jarayonining bагcha jabhalarida ishtirok etadi.