Spirallar

Spirallar (Yunoncha spira — o’ram) — belgilangan nukta atrofida ko’p marta o’ralib, unga borgan sari yaqinlashadigan 2 yoki undan uzokdashadigan yassi egri chiziqlar. Spirallar xossalaridan fan va texnikaning turli sohalarida foydalaniladi.