Sut уо’li

Sut уо’li – o’simliklarning barg va poyasi asosiy parenxima to’qimalaridagi sutsimon shira to’plovchi hujayralar.