Sut emizuvchilar

Sut emizuvchilar – umuгtqali hayvonlar sinfi.