Tip

Tip – hayvonlar уа o’simliklar sistematikasidagi eng yuqori sistematik kategoriya bo’lib, qarindosh sinflarni qamraydi.