Tinim potensiali

Tinim potensiali – fiziologik tinim holatida hujayra tarkibi bilan tashqarisidagi muhit oralig’idagi роtensiallar farqi.