Tirik modda birligi

Tirik modda birligi – biosferada hayot kompleksini hosil qiluvchi tirik organizmning moddiy bog’liqligi уа shubhasiz irsiy o’zaro aloqadorligi, biokimyoviy o’xshashlik.