Vаnilin

Vаnilin – vanil o’simligi mevalarida uchraydigan dezoksibenzoat aldegidining efiri. Oziq-ovqat уа parfumeriya sanoatida xushbo’y modda sifatida ishlatiladi.