Vertikal zonallik

Vertikal zonallik – tog`li hududlarda iqlim, tuproq, o`simlik va hayvonlarning balandlikka qarab sekin-asta almashinishi. Balandlik oshgan sari harorat pasayadi, yog`in miqdori o`zgaradi, qor chizig`i (chegarasi)dan yuqorida tog`larda faqat qop va muz to`planadi. Bu o`zgarishlar tog`li hududlarda turli mintaqalarni ajratishga imkon beradi.